Kadra dydaktyczna studiów MBA w WSB w Bydgoszczy

W ostatnich latach zmienia się koncepcja nowoczesnego biznesu. Powstają nowatorskie teorie i rozwiązania, pozwalające dostosować organizacje do zmieniającego się otoczenia i wymagań biznesowych. Zmienia się również podejście do realizacji zadań – z mocno „poukładanego” w kierunku „zwinnego”. Te zmiany obserwujemy również w praktyce zarządzania projektami. Coraz większe znaczenie przywiązuje się do umiejętności efektywnego reagowania na powstałe problemy, podejmowanie decyzji przy stosunkowo niewielkiej ilości danych, efektywną komunikację i zarządzanie zespołem. Zapraszam na moje zajęcia. 

Wojciech Ożga
Wykładowca MBA WSB w Bydgoszczy i Toruniu

Studia MBA to możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści w obszarze rozwoju kompetencji zarządczych i przywódczych. Lider powinien umieć nie tylko odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie, ale przede wszystkim wyznaczać kierunek rozwoju organizacji i wdrażać zmiany. Studia MBA sprzyjają zgłębieniu tajemnic liderów, którzy w wyjątkowy sposób gospodarują uwagą własną i swojej organizacji. Warsztaty, dyskusje, wymiana doświadczeń pozwalają na generowanie praktycznych, innowacyjnych rozwiązań zorientowanych na skuteczność. 

Mariusz Grudzień
Wykładowca studiów MBA w WSB w Toruniu i Bydgoszczy

 • MBA to przede wszystkim bardzo praktyczne studia. Koncentrują się na podejściu strategicznym, ukierunkowanym na podejmowanie decyzji menedżerskich. Pozwalają na ponadbranżowe podejście do kwestii zarządzania. Kształcenie opiera się nie na suchej teorii, lecz na konkretnych przykładach, z jakimi stykają się menedżerowie. Są miejscem wymiany doświadczeń. Studia MBA oparte są na dialogu pomiędzy prowadzącymi i studentami. Dlatego ich charakter zależy od zaangażowania studentów, od pytań, jakie stawiają, od przykładów, jakie podają. Wspólna analiza przypadków, dyskusje sprawiają, że czas na zajęciach upływa szybko. Nie można jednak zapomnieć o tym, że studia wymagają aktywności i przygotowań między kolejnymi modułami

  Dr Paweł Zeller
  Wykładowca MBA w WSB Bydgoszcz

 • Moduł Zarządzanie Zasobami Ludzkimi daje pewność siebie przy przyjmowaniu postaw menedżerskich, a ponadto uczy odczytywać intencje i zachowania ludzi tak, aby jak najskuteczniej zarządzać zespołami. Umiejętności takie są niezbędne do sprawnego kierowania grupą, właściwego reagowania i zapobiegania konfliktom. Zarówno teoretyczna, jak i praktyczna wiedza zdobyta w toku studiów pokazuje, jak ważna jest umiejętność budowania pozytywnych relacji międzyludzkich.  Zrobienie „dobrego pierwszego wrażenia” często może być kluczem do osiągnięcia zamierzonego celu, nie tylko w relacjach przełożony – pracownik.

  Adrianna Filiks
  Wykładowca MBA w WSB w Bydgoszczy

 • Niezwykle cennym atutem oferowanego programu jest możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych niż własne dziedzin działalności oraz nawiązywania kontaktów z otoczeniem biznesowym. Dodatkowo, poprzez bazowanie na studiach przypadku, oferowany program pozwala na zaimplementowanie we własnej organizacji sprawdzonych rozwiązań biznesowych.

  Dr hab. Bohdan Godziszewski, prof. WSB
  Wykładowca MBA WSB w Bydgoszczy

 • Program studiów MBA prowadzony przez WSB w Bydgoszczy, moim zdaniem, w umiejętny sposób łączy kompleksową prezentację wiedzy teoretycznej z praktyką oraz oczekiwaniami uczestników. Mówię to na podstawie osobistych doświadczeń jako wykładowca tego programu, od którego uczelnia od samego początku wymagała położenia nacisku na praktyczne stosowanie prawa pracy w powiązaniu z teorią zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa gospodarczego. Uczelnia "egzekwując" realizację celów dydaktycznych przeprowadza na koniec każdych zajęć ankietę ewaluacyjną, którą traktuje bardzo poważnie, bowiem wnioski z niej wynikające są na bieżąco omawiane z wykładowcami co w niektórych przypadkach prowadzi wręcz do zmiany zakresu przedmiotowego wykładu lub liczby godzin prowadzonych zajęć.

  dr Krzysztof Walczak
  wykładowca modułu Prawo pracy

Show more

O  sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy,  jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym.  Zajęcia w ramach studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy prowadzą m.in:

 • prof. zw. dr hab. Jan Jeżak - ekspert i konsultant oraz członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie; autor bądź współautor ponad 130 publikacji, w tym 33 prac projektowych, doświadczalno-konstrukcyjnych, ekspertyz, 8 skryptów i podręczników, 62 opublikowanych oryginalnych prac twórczych, a także wielu znaczących publikacji zamieszczonych w liczących się wydawnictwach i czasopismach krajowych i zagranicznych; odbył kilka staży zagranicznych (uniwersytety amerykańskie, brytyjskie oraz niemieckie); wykładał na uniwersytetach w Pittsburghu, Chicago oraz Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą       
 • dr Krzysztof Maślankowski - specjalizuje się m.in. w finansach korporacyjnych, rynku kapitałowym, strategiach inwestycyjnych, finansowaniu i wycenie przedsiębiorstw; Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych Ekobenz sp. z o.o.; Przewodniczący Rad Nadzorczych, członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości V kadencji; na studiach MBA prowadzi moduł Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • dr Anna Trzuskawska-Grzesińska – absolwentka studiów MBA i wykładowca 4 programów MBA, ekspert z wieloletnim doświadczeniem międzynarodowym w transformacji procesów logistycznych i łańcuchów dostaw
 • dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; przedstawiciel WSB w Narodowym Banku Polskim, członek European Trade Study Group; odbyła kilkanaście staży na uczelniach zagranicznych tj. The Hague Univeristy of Applied Sciences, Aarhus School of Business, École de Commerce Européenne; stypendystka Rządu Duńskiego i Rządu Francuskiego; ekspert z zakresu problematyki mikroekonomicznej, makroekonomicznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych
 • dr Pawel Zeller – Dyrektor ds. Marki w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia; trener biznesu z 16-letnim doświadczeniem; autor ok. 50 artykułów, tekstów naukowych i popularnonaukowych m.in. z zakresu marketingu usług
 • Adrian Dekert – Prezes Zarządu Avrio Media sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Eltel Networks SA, Wiceprezes Zarządu K-TEL SA, absolwent studiów MBA
 • Adrianna Filiks – konsultant, trener, wykładowca i coach z 16-letnią praktyką w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz 10-letnim doświadczeniem dydaktycznym
 • Mariusz Grudzień – konsultant, coach, trener, twórca Instytutu Skutecznego Działania; prowadzi projekty rozwojowe od 1998 r.; autor projektów wdrażających coaching do organizacji i nowatorskich projektów z zakresu budowania zespołów łączących świat biznesu i  kultury
 • Łukasz Kuciński – doświadczony trener i konsultant, od 15 lat na stanowiskach kierowniczych w firmach o zróżnicowanym profilu działania; od 2006 r. zajmuje się szkoleniami z zakresu: sprzedaży, komunikacji, motywacji i zarządzania zespołem
 • Marcin Ledworowski – od 2009 r. Grupie BIK - najpierw jako Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor (współtworzył markę Firma Wiarygodna Finansowo), a obecnie odpowiada m.in. za częstszą aktualizację danych kredytowych; od 2014 r. członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej; Współzałożyciel Fabryki Innowacji i3
 • Jakub Lewandowski – coach, trener i właściciel PASJI Grupy Dobrych Trenerów „Szkolenia z pasją”
 • Wojciech Ożga – od 2005 roku prowadzi własną firmę, której celem jest między innymi wspieranie różnych organizacji w prowadzeniu projektów oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie; członek zarządów kilku firm, skupiający się na zagadnieniach informatycznych; specjalizuje się w szkoleniach przygotowujących wdrożenie metodyki projektowej w organizacjach; prowadzi zajęcia z zarządzania projektami.
WSB Bydgoszcz MBA