Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata  lub magistra)
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie menedżerskie).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów

 • kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym
 • 2 egzemplarze umowy edukacyjnej
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz oryginał do wglądu
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i wpisowej na konto:  Bank Spółdzielczy 09 9511 0000 0007 8009 2000 0020

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Informacji i Rekrutacji – pocztą lub osobiście – oraz umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.

O przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana. Decydująca jest liczba punktów zdobytych przez kandydata. Warunkiem zakwalifikowania do programu jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych punktów.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR). 

Opłaty za studia MBA

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne
 • opłata końcowa – 450 EUR.


Dogodny system płatności

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
opłata jednorazowa23 850 zł23 850 zł
2 raty roczne12 675 zł25 350 zł
4 raty semestralne6850 zł27 400 zł
20 rat zjazdowych1445 zł28 900 zł

Uczelnia gwarantuje, że wysokość  czesnego nie ulegnie zmianie  podczas trwania programu.

Promocje i dodatkowe korzyści

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia1.04-30.06.20171.07-30.11.2017
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia1.04-30.06.20171.07-30.09.2017
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny w Biurach Programu MBA.

 

WSB Bydgoszcz MBA