W pracy presja czasu, który nie jest z gumy, mobilizuje nas do działania sprawnie, niejednokrotnie szybkie decyzje są nieodzowną częścią dnia. Część sytuacji, które napotykamy, wymaga od nas jednak rozwiązania na spokojnie, bez emocji, konkretnie. Sport daje nam szansę wykorzystania naszych możliwości w większym wymiarze, niż nam się wydaje. Możemy się spiąć i dać z siebie więcej i więcej - by wygrać. Tu nie ma miejsca na porażki czy użalanie się nad sobą. To przydaje się w życiu. Upadamy i podnosimy się, idziemy dalej. W squashu ważna jest samodyscyplina, trzeba znaleźć w sobie spokój, a jednocześnie mieć refleks. Sukces nie tkwi w sile uderzenia a w technice. To bardzo ważne, by pogodzić jednocześnie tyle istotnych elementów. Prawie jak w pracy. 

 

Dorota Micek
Słuchaczka studiów MBA w WSB w Chorzowie

Specjalistyczny profil 

Wiedza na temat międzynarodowego wymiaru funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zrozumienie procesów zachodzących w gospodarce światowej stanowią o profesjonalizmie współczesnego menedżera. Studia MBA Zarządzanie w biznesie międzynarodowym dostarczają słuchaczom nowoczesnej wiedzy na temat zarządzania w środowisku międzynarodowym. Program został przygotowany we współpracy z Franklin University oraz z partnerami biznesowymi i wykorzystuje zarówno doświadczenia edukacyjne amerykańskiego partnera, jak i lokalne doświadczenia biznesowe. 

Organizacja zajęć
Studia trwają 2 lata. Program prowadzony jest w systemie modułowym i obejmuje łącznie 776 godzin, w tym 368 godziny obowiązkowych zajęć weekendowych, 330 godzin pracy własnej, 8 godzin seminarium dyplomowego oraz 70 godzin, podczas których słuchacze opracowują i przygotowują pracę dyplomową. Każdy moduł kończy się zaliczeniem w formie wskazanej przez wykładowcę na początku każdego modułu: praca zaliczeniowa, pisana na bazie własnego doświadczenia zawodowego, test lub egzamin.  

Zjazdy odbywają się nie częściej niż 2 razy w miesiącu, w soboty i w niedziele po 8 godzin dydaktycznych. Na każdym zjeździe obecny jest opiekun grupy dbający o komfortowe warunki do nauki dla uczestników. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez WSB i zatwierdzonego przez Franklin University. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich modułów oraz pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony. 

Dodatkowe szkolenia
Słuchacze mogą skorzystać z dwóch dodatkowych szkoleń prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Udział w nich jest bezpłatny.

Dla kogo MBA?
Program studiów skierowany jest do kadry menedżerskiej przedsiębiorstw zagranicznych lub polskich działających w międzynarodowym otoczeniu konkurencyjnym, ale także wszystkich firm chcących rozwijać swoją działalność na europejskim lub globalnym rynku konsumenckim. Są to studia dla osób, które rozwój zawodowy wiążą z karierą międzynarodową i chcą się dokształcić w tym kierunku, ale także dla osób, które nie boją się czerpać z dobrych praktyk biznesowych międzynarodowych przedsiębiorstw i wdrażać je na krajowym rynku. 

Studia te pozwalają także na zdobycie nowoczesnej wiedzy właścicielom firm, którzy prowadzą działalność w skali międzynarodowej lub dopiero planują międzynarodowy rozwój biznesu. Jest to również idealny program dla osób na stanowiskach zarządczych, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i biznesu międzynarodowego.

Metody nauczania
W programie MBA najważniejszy jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są praktyczne metody nauczania. Oprócz wykładów przewidziane są szczególnie interaktywne formy nauczania m.in. analizy przypadków, dyskusje i prace w grupach, symulacje oraz prezentacje. Dzięki nim uczestnicy mogą na bieżąco weryfikować swoje umiejętności menedżerskie. Ważnym elementem programu MBA jest także wymiana doświadczeń między słuchaczami.

Podczas zjazdów każdy słuchacz otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowcę, który zawiera m.in. autorskie opracowania, zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania, analizy przypadków, materiał teoretyczny, akty prawne oraz niezbędne informacje jak zasady zaliczenia. Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni WSB oraz wewnętrznego serwisu internetowego Extranet.W Extranecie dostępne 24 godziny na dobę są także materiały dydaktyczne, plany zajęć, informacje o ocenach, terminach zaliczeń i płatnościach.

Prestiżowy dyplom
Absolwenci programu otrzymują:

  • dyplom ukończenia studiów MBA, podpisany przez przedstawicieli obu uczelni - WSB i Franklin University wraz z wykazem zaliczonych modułów oraz uzyskanymi ocenami
  • świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Menedżerskich Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Edukacja kadr menedżerskich ma swoją specyfikę i nie należy do typowych. Obszary realizowane w ramach programu studiów MBA, dzięki podzieleniu ich na tematyczne moduły, pozwalają na zdobycie kluczowych kompetencji menedżerskich.

Realizowane moduły:

Komunikacja i analiza transakcyjna w biznesie
Budowanie konstruktywnych relacji wewnątrz zespołu to podstawowe zadanie, jak i priorytet każdego menedżera. Moduł ten umożliwia słuchaczom zapoznanie się z różnorodnymi technikami komunikacyjnymi, wpływem komunikacji niewerbalnej na komunikację w biznesie, poznanie podstawowych zasad konstruktywnego dialogu. Wybrane aspekty analizy transakcyjnej jako jednego z narzędzi komunikacji są elementem zajęć. Podczas nich słuchacze dokonują m.in. analizy własnych wzorców komunikacyjnych (egogram). Po ukończeniu modułu słuchacze będą posiadać umiejętność sprawnego porozumiewania się przy użyciu różnych technik i kanałów komunikacji oraz analizowania własnych wzorów komunikacyjnych. Będą również potrafili wskazać obszary wymagające zmiany i pracy indywidualnej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Człowiek, jego kompetencje i umiejętności, postawa oraz motywacja do działania to klucz do sukcesu nowoczesnego i dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. W ramach tego modułu słuchacze wzbogacą swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i ocenią jego wpływ na wydajność i efektywność firmy. Omówione zostaną takie obszary jak: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja i selekcja pracowników, wynagradzanie, motywowanie i ocenianie, szkolenie i rozwój kadry oraz model organizacji uczącej się. Wprowadzone zostaną również aspekty wielokulturowości w kontekście organizacji międzynarodowych. Poprzez analizy przypadków i praktyczne podejście do tych zagadnień słuchacze, po ukończeniu modułu, będą potrafili dokonać prawidłowej analizy i oceny strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Negocjacje międzynarodowe
Moduł umożliwi słuchaczom zrozumienie natury procesu negocjacyjnego, jego złożoności, włączając w to aspekty międzykulturowe. W ramach modułu słuchacze nabędą wiedzę oraz umiejętności skutecznego i elastycznego negocjowania. Trenowane będą m.in. fazy, procedury i strategie prowadzenia negocjacji oraz techniki wywierania wpływu i manipulacji. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili prawidłowo dobrać techniki negocjacyjne odpowiednie do sytuacji, celu negocjacyjnego oraz otoczenia biznesowego. Nabędą również praktyczną wiedzę na temat budowania zespołu negocjacyjnego oraz roli i odpowiedzialności jego poszczególnych członków.

Prawo gospodarcze
Moduł Prawo Gospodarcze ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami prawnymi, które bezpośrednio wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówione zostaną m.in. podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaje spółek, aspekty zawierania i wykonywania umów, elementy prawa upadłościowego, prawa podatkowego i prawa pracy. Po zakończeniu modułu słuchacze będą posiadać praktyczną wiedzę z zakresu prawa gospodarczego niezbędną w prowadzeniu działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów jego działalności.

Marketing międzynarodowy
Celem modułu jest dostarczenie uczestnikom praktycznej i szerokiej wiedzy z zakresu nowoczesnego marketingu nakierowanego w szczególności na rynki międzynarodowe. Moduł obejmuje wiedzę na temat instrumentów marketingowych wykorzystywanych przez firmy na rynkach krajowych i międzynarodowych, metod analizy tych rynków oraz zastosowania efektywnych strategii sprzedaży i promocji. Omówione zostaną aspekty mikro- i makrootoczenia rynkowego, segmentacji rynku oraz zastosowania elementów marketingu mix. Głównym celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w narzędzia, które umożliwią im skutecznie zmierzenie się z problemami marketingu międzynarodowego poprzez dostarczenie praktycznych i usystematyzowanych narzędzi.

Marketing relacji
W ramach modułu słuchacze nabędą wiedzę na temat marketingu relacji, którego istotą są klient i jego potrzeby. Nie mniej ważne w tym podejściu do marketingu są także relacje firmy z dostawcami czy relacje wewnątrz samej firmy. W ramach praktycznych zajęć słuchacze poznają główne koncepcje marketingu relacji, jego założenia teoretyczne oraz strategie i techniki rozwijania relacji z klientami i innymi partnerami biznesowymi. Na koniec modułu słuchacze będą potrafili trafnie ocenić mocne i słabe strony systemu relacji z klientem w danej firmie oraz zaproponować rozwiązania, które te relacje poprawią.

Analiza sprawozdań finansowych
Podczas realizacji tego modułu słuchacze zdobędą umiejętność wykorzystywania informacji finansowych w podejmowaniu decyzji zarządczych i strategicznych oraz samodzielnego przeprowadzenia analizy sprawozdań finansowych. Przeanalizowane zostaną typy sprawozdań finansowych i ich zastosowanie oraz metody przeprowadzania analizy wskaźnikowej i analizy Du Ponta. Wiedza ta jest niezbędna menedżerom, którzy w codziennej pracy muszą podejmować decyzje w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych własnej firmy oraz przedsiębiorstw z jej otoczenia.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
W ramach modułu słuchacze nabędą umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz budowania strategii finansowej. Przedmiotem zajęć będą problemy związane z zarządzaniem finansami firmy, wybór programu inwestycyjnego, kształtowanie struktury kapitału niezbędnego do finansowania działalności, źródła i koszt kapitału, optymalizacja kosztów posiadanych aktywów i ich efektywnego wykorzystania oraz zarządzanie kapitałem w kontekście płynności finansowej firmy. Po zakończeniu tego modułu słuchacze będą posiadali praktyczną wiedzę w zakresie podejmowania decyzji finansowych w konkretnych warunkach funkcjonowania firmy, będą również potrafili oceniać podejmowane decyzje finansowe.

Międzynarodowe rynki finansowe
Moduł dedykowany jest zagadnieniom produktów i instrumentów finansowych dostępnych na rynkach międzynarodowych. Omówione zostaną między innymi takie pojęcia, jak rynki walutowe, rynek instrumentów pochodnych i rynek papierów dłużnych. Słuchacze nauczą się oceniać zasadność wykorzystania produktów finansowych w określonym otoczeniu, będą potrafili oszacować, w jakim zakresie dostępność tych rynków wpływa na sytuacje biznesowe oraz umiejętnie zarządzać ryzykiem związanym z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Słuchacze będą mieli również możliwość przeanalizowania najważniejszych aspektów zarządzania finansami na rynkach wschodzących.

Zarządzanie strategiczne
Celem tego modułu jest zapoznanie słuchaczy z całościową koncepcją zarządzania, czyli zarządzaniem strategicznym. Słuchacze nabędą praktyczną wiedzę, która umożliwi im analizę kluczowych aspektów otoczenia biznesowego, mających wpływ na wyniki przedsiębiorstwa oraz wyposaży ich w narzędzia, dzięki którym będą skutecznie konkurować na rynku. Będą potrafili stworzyć, ocenić i wdrożyć najkorzystniejszą strategię, która zapewni firmie realizację wyznaczonych celów. Omówione zostaną kwestie planowania, wdrażania i kontroli nad strategią, a także problemy zarządzania projektem i zarządzania zmianą. Ważnym elementem tych zajęć będzie ocena wpływu etyki biznesu na strategię i taktykę firmy.

Problemy gospodarki globalnej
Skuteczne prowadzenie firmy jest uzależnione od prawidłowego zrozumienia czynników mikro- i makroekonomicznych, dlatego też w ramach tego modułu słuchacze nabędą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania firmą w kontekście gospodarki globalnej i jej problemów. Omówione zostaną najważniejsze aspekty rynków międzynarodowych oraz wpływ czynników ekonomicznych, polityki międzynarodowej oraz aspektów wielokulturowości na pozycję przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

Zarządzanie projektami
Moduł wprowadza słuchaczy w obszar zarządzania projektami, programami oraz portfelami z perspektywy średniej i wyższej kadry zarządzającej. Dobór tematów pozwala na przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli sponsorów, którzy skutecznie realizują założenia strategii poprzez konstruktywną współpracę z kierownikami projektów, programów i portfeli oraz budowanie środowiska pozwalającego na ciągłe doskonalenie podejścia do zarządzania. 

Zajęcia prowadzone w ramach programu MBA mają na celu wykształcenie u słuchaczy umiejętności globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym. Uczelnia dba o to, aby słuchacze, poza kształceniem się w obowiązkowym zakresie, mieli także zapewnioną możliwość rozwoju w ramach dodatkowych zajęć.

Wykłady z Visiting Professors 
WSB organizuje prestiżowe, cykliczne wykłady z Visiting Professors, w których mogą uczestniczyć słuchacze programu MBA oraz absolwenci programów EMBA i MBA. Swoje wystąpienia mieli dotychczas przedstawiciele cenionych amerykańskich uczelni - partner akademicki WSB Franklin University oraz Seattle University.  

W 2014 roku odbyło się spotkanie dr. Davida Arnesena z Albers School of Business and Economics, Uniwersytetu Seattle ze słuchaczami programu MBA i absolwentami programu EMBA. Tematyka spotkania dotyczyła etyki oraz różnic międzykulturowych w biznesie. Gość przedstawił również profil gospodarczy Seattle w Stanie Waszyngton wraz z licznymi odniesieniami do polskiej gospodarki. Slajdy z licznych podróży zagranicznych uatrakcyjniły prezentację oraz wzbogaciły dyskusję zebranych słuchaczy. 

Gościem kolejnego spotkania zorganizowanego w ramach cyklu wykładów z Visiting Professors był prof. Bruce Ramsey z Franklin University (USA), zajmującego się na co dzień marketingiem, a w szczególności kwestiami takimi, jak rozwój oraz zastosowanie innowacyjnych strategii komunikacyjnych i marketingowych. Wykład dotyczył aspektu wykorzystania kreatywności w marketingu. Zebrani słuchacze studiów MBA poznali przykłady czynników, które hamują kreatywność oraz wzięli udział w  ćwiczeniach pobudzających kreatywne myślenie. Profesor Ramsey to wieloletni wykładowca akademicki, ale również praktyk - pracował jako szef działu marketingu w szpitalu.

Networking
Niewątpliwie jedną z wartości dodanych programu MBA jest networking szeroko rozumiany jako budowanie relacji, szczególnie tych biznesowych. Wymiana doświadczeń między słuchaczami oraz dzielenie się zasobami i wiedzą fachową jest także ważnym aspektem programu. Networking to również bezcenne kontakty, które w efekcie przekładają się na trwałe i owocne relacje biznesowe.

Wyjazd do Franklin University - partnerskiej uczelni WSB 
Raz w roku dla słuchaczy programów MBA Wyższych Szkół Bankowych organizowany jest wyjazd do USA, z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów MBA. Plan pobytu w Stanach Zjednoczonych obejmuje m.in. zwiedzanie Franklin University oraz spotkania i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wybranych amerykańskich firm. Wyjazd jest nieobowiązkowy i dodatkowo płatny – więcej informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA. 

Zajęcia z VIP-ami
W ramach studiów słuchacze mają możliwość uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych ekspertów z różnych dziedzin. Dotychczas gośćmi specjalnymi w WSB w Chorzowie byli:

  • prof. dr hab. Witold Orłowski – były członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, specjalny doradca Komisji Europejskiej ds. Budżetu oraz główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska. Profesor Witold Orłowski, visiting professor Programu MBA w WSB w Chorzowie,  przeprowadził wykład "Problemy zadłużenia państw i możliwości rozwiązania" 
  • dr Mariusz Sokołowski – członek Akademii Ekspertów PR oraz Rady Konsultacyjnej  Instytutu Nauk Politycznych UW, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji
  • Paweł Tkaczyk – właściciel firmy MIDEA, zajmującej się mentoringiem i budowaniem silnych marek, autor książek „Zakamarki marki” i „Grywalizacja”

WSB Chorzów MBA