Kiedy byłem w studiach, razem z bratem i siostrą zapisałem się latem na kurs żeglarski. To były niesamowite trzy tygodnie spędzone nad wodą, w trakcie których nauczyłem się podstaw żeglarstwa. Od tamtego czasu co roku chociaż kilka dni staram się spędzić na łodzi. Głównie żegluję w okolicy, gdzie mieszkam, na pobliskich jeziorach, wspólnie z rodziną lub znajomymi. Na żaglach czuję się wolny, jestem z dala od codziennych spraw i problemów. W żeglarstwie istotną rzeczą jest współpraca. Dlatego przed wyprawą wyznaczam osoby odpowiedzialne za daną funkcję, np. za pracę foka lub za ster. Pozwala to na bezpieczny i bezstresowy rejs. Dobry kontakt z ludźmi i kontrola danej sytuacji – to właśnie łączy moją pasję z pracą. Na co dzień pracuję w rodzinnej firmie HARAT, wspólnie z ojcem, wujkiem i kuzynką zarządzamy firmą. Firma działa w branży budowlanej, posiada skład budowlany, market oraz zajmuje się wykonawstwem i produkcją betonu. Łącznie zatrudniamy około 50 osób. Zarządzanie firmą, tak jak sterowanie jachtem, dostarcza wiele satysfakcji. Człowiek czuje, że ma wpływ na wiele sytuacji, ma możliwość przekuć swoje marzenia zawodowe w rzeczywistość. Ale to także wielka odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za całą załogę i firmę. Wybrałem studia MBA by stać się lepszym, mądrzejszym i bardziej odpowiedzialnym liderem dla swojej załogi.

Konrad Harat
słuchacz programu MBA w WSB w Gdańsku

Dwie ścieżki językowe

Wszystkie zajęcia w ramach studiów Master of Business Administration prowadzone są w języku polskim. Dzięki temu program umożliwia osobom, które nie władają biegle językiem angielskim, rozwój umiejętności menedżerskich. Odbywające się podczas studiów wykłady zagranicznych gości tłumaczone są na język polski. 

Osoby dobrze znające język angielski mogą na etapie rekrutacji wybrać ścieżkę polsko-angielską, w ramach której część modułów prowadzona jest w języku angielskim. 

Organizacja zajęć
Studia MBA trwają 2 lata. Program obejmuje 20 modułów obowiązkowych (w tym moduł wyjazdowy), grę menedżerską, 2 wykłady do wyboru i seminarium – łącznie 454 godziny zajęć o zróżnicowanej tematyce. Dzięki temu słuchacze poznają całość zagadnień niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Każdy moduł kończy się zaliczeniem w formie wskazanej przez wykładowcę: test lub praca projektowa. 

Zjazdy odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, sporadycznie w piątki, 1-2 razy w miesiącu. Na każdym zjeździe obecny jest opiekun grupy dbający o komfortowe warunki do nauki dla uczestników. 

Warunkiem ukończenia studiów MBA jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego polegającego na obronie projektu. Na ostateczną ocenę składa się średnia z: ocen uzyskanych przez słuchacza w trakcie studiów, oceny pracy dyplomowej i oceny z egzaminu dyplomowego.

Dla kogo MBA?
Program MBA skierowany jest do kadry menedżerskiej, dla której zdobycie wykształcenia kierunkowego jest konieczne w celu rozwoju kariery, oraz dla osób, które potrzebują nabyć lub podszlifować umiejętności menedżerskie przydatne w typowych sytuacjach biznesowych. Studia pozwalają na ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwijania biznesu. Jest to również idealny wybór dla osób na stanowiskach zarządczych, które nie mają wykształcenia menedżerskiego i chcą zdobyć kompetencje właśnie w tym zakresie.

Metody nauczania 
Praktyczne aspekty programu pozwalają wydobyć aktywne formy zajęć: symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywidualnie i w grupach. Ważnym elementem studiów jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach oraz łączenie doświadczeń i wiedzy wykładowców z doświadczeniami zawodowymi uczestników, dzięki czemu słuchacze mogą poszerzyć umiejętności realnie przydatne w pracy menedżera.

Na każdych zajęciach rozdawane są materiały dydaktyczne niezbędne do przygotowania się do zajęć, w tym dwa razy do roku komplet podręczników. Do każdych zajęć wymagane jest samodzielne przygotowanie się. Materiały są też dostępne w serwisie internetowym Extranet, dzięki któremu zapewniony jest stały kontakt z uczelnią. W Extranecie dostępne są ponadto plany zajęć i informacje o płatnościach.

Prestiżowy dyplom
Uwieńczeniem ciężkiej pracy jest otrzymanie prestiżowego dyplomu ukończenia studiów MBA, wystawionego przez WSB w Gdańsku z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton. Dyplom jest podpisywany przez przedstawicieli obu uczelni. 

MBA o profilu General 

I ROK

 • Integracja - mechanizmy pracy zespołowej (moduł wyjazdowy) PL
 • Ekonomiczne podstawy decyzji menedżerskich / Managerial Economics PL/EN
 • Negocjacje i komunikacja w biznesie / Negotiations and Communication in Business PL/EN
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) PL
 • Zarządzanie strategiczne / Strategic Management PL/EN
 • Prawo w biznesie PL
 • Marketing PL
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi PL
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa PL
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw / Corporate Finance Management PL/EN

II ROK

 • Zarządzanie projektami i procesami / Process and Project Management PL/EN
 • Ochrona własności intelektualnej PL NOWOŚĆ
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym / Enterprise on Financial Markets PL/EN
 • Kontroling menedżerski / Controlling PL/EN
 • Kierowanie i przywództwo PL
 • Zarządzanie zmianą PL
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy PL
 • Fuzje i przejęcia PL
 • Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie
 • e-biznes
 • Menedżerska gra symulacyjna 
 • Seminarium dyplomowe 

Dodatkowe moduły do wyboru (2 z 4)

 • Komunikacja i etykieta w biznesie międzynarodowym / Ocena ryzyka upadłości kontrahenta
 • Zastosowanie metod statystycznych w biznesie / Start-upy. Aspekty organizacyjno-prawne i finansowe.

Opis modułów:

Integracja – mechanizmy pracy zespołowej
Moduł ten ma na celu zintegrowanie  słuchaczy, nauczenie ich pracy ze sobą, pokazanie sposobów pracy i komunikowania się menedżera z otoczeniem. Jego program nastawiony jest na integrację poprzez zabawę. Zawiera elementy pracy głosem, mowy ciała, elementy retoryczne i rozróżnianie typów osobowości. Sposoby realizacji to gry, symulacje, testy.

Ekonomiczne podstawy decyzji menedżerskich / Managerial Economics
Rywalizacja rynkowa wymusza na menedżerach doskonalenie szeroko rozumianego warsztatu zawodowego, w szczególności wspierającego podejmowanie racjonalnych decyzji. Współczesne otoczenie charakteryzuje się silną zmiennością, co w konsekwencji wprowadza ryzyko związane z oceną przyszłych uwarunkowań zewnętrznych. Celem modułu jest rozwinięcie umiejętności stosowania narzędzi analizy mikroekonomicznej w diagnozowaniu problemów ekonomicznych oraz podejmowaniu decyzji menedżerskich w warunkach niepewności i przy uwzględnieniu ryzyka. Słuchacze poznają także sposoby określania warunków działania rynkowego. Dodatkowym walorem zajęć będzie wykorzystanie materiałów pierwotnych z macierzystych przedsiębiorstw słuchaczy. Moduł jest realizowany w blokach tematycznych składających się z wprowadzenia teoretycznego w formie wykładu oraz analizy sytuacji decyzyjnej, dokonywanej w trakcie pracy w grupach i podsumowującej dyskusji.

Negocjacje i komunikacja w biznesie / Negotiations and Communication in Business
Umiejętności komunikacyjne są podstawowym obszarem kompetencji lidera. Współczesny menedżer wykorzystuje je nie tylko w negocjacjach, ale także w całym procesie kierowniczym, czyli planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu przebiegu zadań oraz kontroli pracy zespołu. Osobną dziedziną komunikacji menedżerskiej jest przekonywanie i perswazja – nieodłącznie związane z motywowaniem podwładnych. Udział w module daje możliwość sprawdzenia posiadanych kompetencji menedżerskich i pogłębia głównie te, które są związane z różnymi poziomami negocjacji i interakcji międzyludzkich. Słuchacze rozwijają m.in. takie umiejętności, jak: praca z trudnymi komunikacyjnie partnerami, obrona przed manipulacją, agresją i negatywnym wpływem podczas komunikacji interpersonalnej, a także planowanie rozwoju własnych kompetencji komunikacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami firmy. Zajęcia mają charakter interaktywnego warsztatu szkoleniowo-rozwojowego. W ich trakcie wykorzystywane są gry negocjacyjne, dyskusje moderowane, a także symulacje sytuacji komunikacyjnych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Menedżer jest nie tylko graczem rynkowym, ale także aktywnym uczestnikiem kultury. Wybory i działalność gospodarcza determinowane są dobrami niewidzialnymi: wartościami, normami moralnymi, tradycją, obyczajem, zasadami i regułami. Kulturowe wzory zachowań są wskazówkami, jak postępować. Celem zajęć jest ukazanie wartości i zasad etycznych, które mają wpływ na kształtowanie stosunków pracy i metod zarządzania. Poruszana tematyka dotyczy m.in. etycznych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, idei społecznej odpowiedzialności biznesu czy zawodowych kodeksów etycznych. Słuchacze rozwijają umiejętności diagnozowania konfliktów wartości, analizowania symptomów, przyczyn i przebiegu konkretnych napięć pojawiających się w środowisku pracy. Zajęcia są realizowane w formie wykładów i ćwiczeń.

Zarządzanie strategiczne / Strategic Management
Zarządzanie strategiczne zajmuje się wyznaczaniem kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, budowaniem jego strategii i znajdowaniem sposobów realizacji celu biznesowego. Proces definiowania i redefiniowania strategii przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia i wzrostu konkurencyjności staje się coraz większym wyzwaniem menedżerskim. W trakcie zajęć z tego modułu uczestnicy analizują i porównują modele biznesowe. Rozwijają również umiejętności związane z identyfikacją i analizą problemów oraz proponowaniem adekwatnych rozwiązań systemowych i operacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ukierunkowanych na jego długotrwały i stabilny sukces rynkowy. Zajęcia mają formę dyskusji w trakcie sesji wykładowej, podczas której kładziony jest nacisk na wykorzystywanie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej, własnego doświadczenia oraz informacji dodatkowych do rozwiązania problemów strategicznych przedstawionych w omawianym przypadku.

Prawo w biznesie
Cykl kształcenia w module ma umożliwić umiejętne poruszanie się menedżera w aspektach społecznych występujących tak wewnątrz przedsiębiorstwa, w relacjach pracownik – pracodawca (prawo pracy), jak i w relacjach środowiskowych z grupą właścicieli, udziałowców oraz wspólników przedsiębiorstwa (prawo handlowe, gospodarcze). Ostatni element modułu związany z prawem finansowym, zwłaszcza prawem podatkowym, da menedżerowi umiejętność poruszania się w sferze praw i obowiązków wynikających ze stosunków publicznoprawnych, takich jak postępowanie podatkowe, kontrola skarbowa i kontrola podatkowa. Olbrzymi zakres praw i obowiązków w sferze publicznoprawnej pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych sporów z organami publicznoprawnymi. 

Marketing
Celem modułu jest przedstawienie idei marketingu ze strategicznego punktu widzenia. Słuchacze nabywają umiejętności z zakresu budowania strategii marketingowej opartej na wyróżnikach i przewagach konkurencyjnych. Zapoznają się z pojęciem zarządzania strategicznego według M. Portera, założeniami „marketingu wojującego” według J. Trouta, a także koncepcją marketingu 5 zmysłów. Moduł dostarcza wiedzy na temat zasad funkcjonowania globalnej konkurencji, istoty zarządzania marką, planowania i oceny planu komunikacji marketingowej i poszczególnych jego elementów. Rozwija kompetencje słuchaczy m.in. w zakresie wyznaczania celów strategicznych i operacyjnych, projektowania struktury produktów, wyznaczania cen i efektywnego stosowania promocji cenowych czy planowania komunikacji marketingowej. Dyskusje, warsztaty, ćwiczenia i analiza przypadków pozwalają na praktyczne wykorzystanie przez uczestników wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi polega  na stosowaniu technik i procedur oraz rozwiązań organizacyjnych, dzięki którym potencjał, jakim dysponują pracownicy, może zostać skutecznie wykorzystany. Nie jest ono wyłącznie domeną specjalistów od spraw personalnych. Każdy menedżer ma bezpośredni kontakt z tą problematyką w codziennej praktyce zarządzania. Przed każdym menedżerem stają najrozmaitsze zadania związane z zarządzaniem ludźmi, każdy menedżer musi więc mieć w jakimś stopniu kompetencje specjalisty w tej dziedzinie. Celem zajęć jest przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapoznanie słuchaczy z możliwościami stosowania tej wiedzy w praktyce zarządzania firmą.

Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Skuteczny menedżer nie musi być specjalistą z rachunkowości, ale powinien ją znać na takim poziomie, aby móc prawidłowo określić swoje potrzeby informacyjne oraz właściwie zinterpretować otrzymane dane. Moduł pozwala nabyć kluczowe umiejętności związane z elementami rachunkowości zarządczej oraz interpretacją sprawozdań. Uczestnicy poznają elementy sprawozdania finansowego i zasady jego konstrukcji. Rozwijają kompetencje w obszarze oceny wskaźnikowej kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz sprawności funkcjonowania systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, a ćwiczenia i materiały ze studiów przypadków pochodzących z sektora prywatnego dają możliwość eksperymentowania i zastanowienia się nad zastosowaniem różnych teorii i rozwiązań w praktyce.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw / Corporate Finance Management
Moduł umożliwia poznanie podstawowych narzędzi i metod wykorzystywanych w obszarze zarządzania finansami oraz zrozumienie współzależności wszystkich procesów finansowych realizowanych przez przedsiębiorstwo. W trakcie zajęć słuchacze zdobywają wiedzę na temat wpływu otoczenia finansowego na organizację i proces podejmowania decyzji. Poznają związki między zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a rachunkowością finansową i zarządczą, a także wzajemne wpływy różnych elementów operacji finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Efektem jest nabycie umiejętności identyfikowania problemów zarządzania finansami przedsiębiorstw i stosowania odpowiednich metod wymaganych w celu podjęcia decyzji lub zminimalizowania ryzyka w analizowanym obszarze. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów.

Zarządzanie projektami i procesami / Process and Project Management
Od sprawnego osiągania celów strategicznych organizacji oraz celów projektów biznesowych zależy los każdego przedsiębiorstwa. Skuteczne zarządzanie projektami wymaga od ich kierowników konkretnych umiejętności, wsparcia menedżerów najwyższego szczebla oraz odpowiedniej kultury w organizacji. Moduł określa sposoby zarządzania procesami i projektami. Uczestnicy zdobywają m.in. umiejętność: rozpoznawania potrzeb organizacji w orientacji na projekty, programy i portfele, definiowania celów projektów i programów czy ustalania kryteriów ich oceny. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Po każdym bloku tematycznym odbywa się dyskusja, podczas której uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami.

Ochrona własności intelektualnej - NOWOŚĆ
Celem modułu jest wyjaśnienie pojęcia własności intelektualnej,  w tym prawa autorskiego. Na zajęciach słuchacze zajmują się przejawami naruszania tej własności oraz kategorią dozwolonego użytku. Prowadzący omawia również rolę państwa i prawa w ochronie własności intelektualnej, korzyści z zapewnienia skutecznej ochrony prawa własności intelektualnej oraz  sankcje grożące sprawcy naruszenia  praw właścicielskich w tym obszarze.
 
Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
W trakcie modułu uczestnicy poszerzają swoje kompetencje o dokonywanie analizy i interpretację zjawisk 
zachodzących na rynkach finansowych oraz ocenę atrakcyjności warunków pozyskania kapitału pochodzącego 
z różnych źródeł finansowania. Pracują nad podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Zyskują narzędzia 
umożliwiające wybór odpowiedniej strategii zabezpieczającej przed ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Zajęcia są realizowane w formie wykładowo-warsztatowej. 
 
Kontroling menedżerski / Controlling
Kompetentny menedżer  potrafi poprawnie sformułować zakres niezbędnego wsparcia, jakiego oczekuje 
od kontrolingu, oraz wie, jak zweryfikować i zinterpretować otrzymaną informację zarządczą. Celem zajęć 
jest zapoznanie słuchaczy z tematyką kontrolingu i metodami praktycznego wykorzystania jego narzędzi. 
Zajęcia, oprócz prezentacji części teoretycznej, będą się koncentrować na rozwiązywaniu studiów przypadków 
opisujących problemy decyzyjne występujące w różnych obszarach działalności spółek.
 
Kierowanie i przywództwo / Management and Leadership
Kierowanie i przywództwo to jedne z ważniejszych aspektów działania na różnych szczeblach zarządzania. Budowanie zespołu, planowanie jego pracy, nadzorowanie realizacji zadań, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje to tylko niektóre z zadań, które realizuje menedżer w swej codziennej pracy. W trakcie modułu uczestnicy poznają od strony praktycznej najważniejsze koncepcje związane z kierowaniem zespołem w organizacji biznesowej i instytucjonalnej. Odkrywają również, jak oddziałują na współpracowników oraz zyskują umiejętności wspierające budowanie przywództwa. Rozwijają zdolność niestandardowego radzenia sobie w trudnych sytuacjach zespołowych oraz umiejętność planowania rozwoju własnych kompetencji kierowniczych zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami firmy. Zajęcia mają charakter interaktywnego warsztatu szkoleniowo-rozwojowego, w czasie którego słuchacze dokonują analizy wybranych przypadków, a także uczestniczą w symulacjach działań kierowniczych i dyskusjach.
 
Zarządzanie zmianą
Warunkiem osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu zmian w organizacji jest zmiana postępowania ludzi. Przeprowadzenie pracowników przez ten proces staje się więc jedną z podstawowych kompetencji współczesnego menedżera. W trakcie modułu słuchacze poznają najlepsze praktyki w zarządzaniu różnymi kategoriami zmian. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem pracy indywidualnej i zespołowej oraz analizy studiów przypadków.
 
Wycena i zarządzanie wartością firmy
Głównym celem działania przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości w długim okresie, a nie generowanie zysków w krótkim czasie. Zarządzanie wartością firmy i umiejętne jej budowanie to kluczowe na poziomie strategicznym wyzwania dla kadry menedżerskiej. Moduł podzielony jest na dwie części: metody wyceny oraz zarządzanie wartością firmy. 
 
Fuzje i przejęcia / Mergers & Acquisitions
Moduł obejmuje zagadnienia związane z kapitałowymi związkami między przedsiębiorstwami, przesłankami 
i sposobami tworzenia tych relacji oraz efektami ich funkcjonowania. W ramach zajęć słuchacze zapoznają 
się z zasadami oceny atrakcyjności kandydatów do przejęcia lub fuzji, wyceny wartości spółek-kandydatów, 
sposobami opłacenia transakcji i metodami obrony przed nieuzgodnionym przejęciem. Formy prowadzenia zajęć obejmują wykład, analizę przypadków i dyskusję.
 
e-biznes 
Celem modułu jest przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania w obszarze e-commerce i na szeroko pojętym rynku e-produktów i e-usług. Słuchacze rozwijają szereg umiejętności - od tworzenia wartości, przez zarządzanie projektem aż po e-marketing. Zyskują również umiejętności umożliwiające stworzenie od podstaw własnego e-biznesu.
 
Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie
Podstawowym celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy umiejętności rozpoznawania sytuacji kryzysowych 
i reagowania na nie we właściwy sposób, z wykorzystaniem podstawowych zasad i narzędzi skutecznego 
zarządzania kryzysami w organizacjach gospodarczych. Zajęcia mają formę warsztatową.
 
Seminarium dyplomowe
Na II roku studiów słuchacze przygotowują prace dyplomowe o charakterze projektowym, rozwiązujące konkretne problemy ze sfery zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją, w których pracują, którymi zarządzają lub zamierzają zarządzać. Do zaproponowanej przez słuchaczy tematyki pracy dobierany jest odpowiedni promotor posiadający wiedzę i doświadczenie praktyczne w danej dziedzinie.
 
Menedżerska gra decyzyjna
W trakcie zajęć uczestnicy rozwiną umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi i wskaźników 
w opracowywaniu, wdrażaniu i kontroli strategii przedsiębiorstw. Szczególny nacisk położony zostanie na 
zilustrowanie relacji pomiędzy decyzjami marketingowymi a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. 
 
Dodatkowe moduły do wyboru
 
Ocena ryzyka upadłości kontrahenta
W trakcie zajęć uczestnicy studiów zapoznają się z praktycznymi możliwościami stosowania modeli wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw. Poruszane będą zagadnienia związane z wykorzystaniem prospektywnej analizy finansowej w celu wykrycia nieprawidłowości mogących mieć istotny wpływ na wiarygodność finansową kooperantów w biznesie. Rozpatrywane będą możliwości stosowania wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej w celu określenia poziomu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw funkcjonujących w polskich realiach gospodarczych. Omawiane będą rzeczywiste przykłady stosowania zarówno modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw, które utworzone zostały na próbie polskich jednostek gospodarczych, jak również adaptacje najczęściej stosowanych w praktyce audytorskiej modeli zagranicznych. Zajęcia mają charakter praktyczny. Aktywny ich uczestnik powinien pozyskać wiedzę umożliwiającą sprawne i właściwe dokonanie oceny poziomu zagrożenia niewypłacalnością dowolnego przedsiębiorstwa, którego działalność oparta jest na pełnej rachunkowości.
 
Komunikacja i etykieta w biznesie międzynarodowym
Nie pytaj, kiedy globalny biznes przyjdzie do Ciebie, ale przygotuj się na nieuniknione z nim spotkanie. Postępującej globalizacji towarzyszy nieunikniony wzrost kontaktów biznesowych i towarzyszących temu międzykulturowych interakcji personalnych. Niezależnie od wielkości firmy nowoczesnego menedżera charakteryzuje otwarte podejście do świata i swobodne funkcjonowanie w różnych środowiskach kulturowych. Czy to eksport do Francji, czy kontrakt z Katarem albo biznes z przedsiębiorcą rosyjskim, cel jest jeden – sukces biznesowy. Celem modułu jest dostarczenie i uporządkowanie podstawowej wiedzy o procesach komunikacji międzykulturowej, z orientacją na kompetentne funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym. Efektem kształcenia jest rozumienie istoty różnic kulturowych i ich wpływu  na formy i narzędzia komunikacji stosowane w procesach negocjacyjnych. Metody dydaktyczne w głównej mierze opierają się na metodzie warsztatowej z wykorzystaniem case studies oraz role-playing.

Zastosowanie metod statystycznych w biznesie
Celem modułu jest przekazanie wiedzy w zakresie myślenia statystycznego i rozpoznawania manipulacji statystycznej, omówienie i przedyskutowanie uwarunkowań jakości danych w badaniach społecznych oraz w procesach biznesowych. Zajęcia mają też wykształcić umiejętności praktycznego stosowania metod statystycznych i wykorzystania ich w procesie podejmowania decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych, a także w zakresie podstawowej techniki obliczeniowej w oparciu o Excel.

Start-upy. Aspekty organizacyjno-prawne i finansowe
W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z prawno-organizacyjnymi formami start-upów, przedyskutowują źródła ich finansowania i możliwości ich pozyskiwania, omóawiają najważniejsze regulacje prawne ich funkcjonowania. Z wykorzystaniem studiów przypadków omawiane są różne problemy pojawiające się w tych podmiotach gospodarczych w ich początkowych fazach rozwoju. 

Edukacja kadr menedżerskich ma swoją specyfikę i nie należy do typowych. Studia MBA kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania z wykorzystaniem interaktywnych metod. Uczelnia dba o to, aby słuchacze, poza kształceniem się w obowiązkowym zakresie, mieli także zapewnioną możliwość rozwoju w ramach dodatkowych wydarzeń, spotkań czy fakultatywnych zajęć.

Networking
Dodatkowym atutem studiów MBA jest możliwość  budowania sieci kontaktów wśród słuchaczy  i absolwentów – przedstawicieli kadry menedżerskiej  wielu uznanych w Polsce firm.  Do tej pory uczestnikami programu MBA  w WSB w Gdańsku byli pracownicy m.in. takich firm,  jak: Polpharma SA, Selena SA, Grafprom, LPP SA,  Lufthansa Systems Poland sp. z o.o., Grupa Lotos SA, PKO BP SA, Energa, Lidl Polska sp. z o.o., Jeronimo Martins Polska SA.

UK Study Tour
Oferta specjalnych wydarzeń dla słuchaczy MBA w Gdańsku nie ogranicza się do granic naszego kraju. Raz w roku dla uczestników programu MBA organizowany jest trzydniowy wyjazd do Northampton (Wielka Brytania) z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów MBA. Plan Study Tour obejmuje spotkania i warsztaty prowadzone w wybranych brytyjskich firmach. Dodatkową atrakcją jest zwiedzanie samego miasta oraz University of Northampton. Wyjazd jest dodatkowo płatny. Szczegółowych informacji udziela Biuro Programu MBA. 

Wykłady specjalne
Wykłady specjalne organizowane są przez WSB w Gdańsku, często we współpracy z University of Northampton. Zajęcia prowadzone są w ramach programu studiów. Odbywają się od 2 do 3 razy w roku. Wykład lub warsztat prowadzi przedstawiciel biznesu czy nauki, w tym brytyjskiego partnera uczelni. Tematyka dotychczasowych zajęć obejmowała: sytuację polityczną w Polsce, inteligentne strategie rozwoju regionalnego, szanse i wyzwania dla sektora przedsiębiorstw czy case "Wyróżniać  się! Ale czym" oraz "Leadership of change". Wśród wykładowców pojawiają się znane osobistości. Dotychczas słuchacze mieli okazję uczestniczyć w wykładach, prowadzonych przez m.in.:

 • Rafała Czyżewskiego - Prezesa Zarządu Energa – Operator SA
 • Krystynę Gawlikowską-Hueckel  - będącą w latach 2008- 2011 dyrektor, członkiem Rady Dyrektorów w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie
 • Andrzeja Olechowskiego - polityka, współzałożyciela PO
 • Romana Ferstera - mającego czynny udział w projektach wdrożeniowych systemów Klasy Business Intelligence
 • dr Izabelę Robinson - Senior Lecturer Human Resource Management
 • dr Eghosę Igudię - Lecturer in Quantitative/Econometrics & Macroeconomics
 • dr Mairi Watson - wicekanclerz w Northampton University

Spotkania bardzo często odbywają się w siedzibach firm partnerskich. Zajęcia w ramach modułu Ekonomia Menedżerska zrealizowano w BIBUS MENOS.

 

Wizyty studyjne
Cyklicznie organizowane są pozaprogramowe wizyty studyjne. Uczelnia ściśle współpracuje w tym obszarze z Business Centre Club, którego jest członkiem. W wykładach czy warsztatach mogą uczestniczyć słuchacze, a także absolwenci programu MBA.

 

Dodatkowe szkolenia
Poza programowymi zajęciami słuchaczom oferowane są dodatkowe, dedykowane im szkolenia. Oferta szkoleń jest sukcesywnie powiększana i uaktualniana zgodnie z nowymi trendami na rynku. Uczestnicy studiów MBA mają możliwość wyboru, z którego z listy proponowanych zajęć chcą skorzystać. Jest to kolejna okazja do podniesienia swoich kwalifikacji. Szkolenia prowadzone są w formie standardowej oraz w formie e-learningu - słuchacze mogą w dowolnym czasie wejść na stronę szkolenia w Extranecie (wewnętrzna platforma WSB) i korzystać z materiałów przygotowanych przez wykładowcę.

 

WSB Gdańsk MBA