Program studiów
Harmonogram zajęć na pierwszym roku - edycja I 
Proponowana tematyka:

1.  Executive Presence Expedition with Horses
Jedną z najważniejszych umiejętności lidera jest budowanie prawdziwych i silnych relacji.  Nie można wywierać wpływu na innych jeśli jedynym na czym nam zależy jest "wpływ". Budowanie relacji wymaga autentycznej Obecności.  Podczas 2,5 dniowej wyprawy wyjazdowej liderzy uczą się budowania prawdziwych relacji doświadczając między innymi pracy z ... końmi.  Jest to autorski moduł prowadzony przez Adventure for Thought.
 
2. Design Thinking / Myślenie projektowe 
Design Thinking to nowe podejście do procesu innowacji, polegające na zbudowaniu interdyscyplinarnego zespołu, którego celem jest wypracowanie możliwego do wdrożenia rozwiązania. To myślenie o problemie w sposób kreatywny, niestandardowy, bez ograniczeń. 
 
3.  Digitalisation of Business / Cyfryzacja biznesu 
Firmy dostrzegają, że od transformacji cyfrowej nie ma odwrotu. Upowszechnienie się technologii mobilnych sprawia, że przedsiębiorstwa będą w jeszcze większym stopniu wykorzystywać Internet i jego możliwości. Kluczowe czynniki wpływające na rozwój tego obszaru, to Internet rzeczy, usługi oparte na chmurze, analityka dużych zbiorów czy też automatyzacja.   
 
4.  Employer Branding / Kreowanie wizerunku pracodawcy 
Coraz częściej pracodawca to marka, na której wizerunek pracują wszyscy pracownicy. To marka, która ma swoją wartość nie tylko w kontekście rynku pracy czy oferowanych produktów. To działania firmy zmierzające do tego, że obecni i potencjalni pracownicy postrzegają ją jako atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery. 
 
5. Value Based Management / Zarządzanie wartością firmy
To podejście, które ma na celu budowanie i maksymalizowanie wartości spółki dla jej akcjonariuszy. Obejmuje takie obszary, jak mierzenie wartości rynkowej, optymalizacja przedsiębiorstwa, szukanie źródeł zwiększenia i maksymalizacji wartości poprzez długoterminowe strategie rozwoju. 
 
6.  Intercultural Skills / Umiejętności międzykulturowe 
Wielokulturowość w miejscu pracy to coraz powszechniejsze zjawisko na rynku. Współpraca w różnych zespołach wymaga nowych kompetencji, sposobów reagowania czy zachowania się znane wzorce kulturowe wypierane są przez nowe o charakterze globalnym, pojawia się zapotrzebowanie na menedżerów, którzy będą umieli zarządzać wielokulturowymi organizacjami. 
 
7.  Zarządzanie w sytuacji wysokiej niepewności - podejście teorii ograniczeń
Każde porównanie dzisiejszego środowiska biznesowego z tym, które istniało tylko pokolenie temu, wskazuje, że jest to teraz znacząco inna gra. Zamiast środowiska, którego gospodarka była zdominowana przez może 10% świata – Europa (w szczególności ta zachodnia), Ameryka Północna, Japonia, oraz te „małe tygrysy” Azji i Australia – to dzisiaj w tej grze uczestniczy już prawie cały świat.Pojawienie się nowych, istotnych czynników, takich jak tzw. BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Płd. Afryka) oznacza, że jeszcze 3 miliardy ludzi włączyło się w tę grę.
Niespodzianki, z jakimi firmy mogą się dzisiaj spotkaćw tak zróżnicowanym środowisku klasyfikujemy do dwóch rodzajów – tych jednak przewidywalnych (tzw. known unknowns) i tych nieprzewidywalnych (unknown unknows). Ich ilość i skala wzrosła lawinowo razem z liczbą graczy.
Parafrazując znane Wam wszystkim powiedzenie „Jedyne co jest pewne w dzisiejszym świecie to niepewność”, ten warsztat spróbuje przedstawić mechanizmy znacznego pomniejszenia ryzyka wynikającego z takiej sytuacji.
I żeby nie upiększać rzeczywistości, odniesiemy się nie tylko do zewnętrznych źródeł ryzyka, ale też do tych, które wynikają z istotnych błędów zarządzania wewnątrz organizacji.  Zbyt często krytyczne porażki nawet największych, globalnych firm były wynikiem potknięć ich managerów, a nie działań konkurencji.
Warsztat spróbuje przedstawić podejście, wychodzące poza ramy klasycznego zarządzania ryzykiem, przedstawiając podejście teorii ograniczeń do tego złożonego problemu.
 
8.  Storytelling / Opowiadanie historii 
Storytelling to używanie opowieści do budowania więzi i relacji firmy z odbiorcami, najczęściej wykorzystywany w działaniach o charakterze marketingowym. Polega na zbudowaniu zaufania i zaangażowania klientów/odbiorców pod wpływem usłyszanej opowieści.  
 
9.  Talent Management / Zarządzanie talentami 
Koncepcja ta obejmuje poszukiwanie, rekrutowanie, rozwój, motywowanie osób o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności. Pokazuje, jak doskonalić ich kompetencje oraz potencjał intelektualny, a także jak wykorzystać ich zdolności dla realizacji strategii organizacji. 
 
10. Self-Leadership Expedition
Prawdziwy lider to autentyczny lider. Prawdziwa siła lidera zaczyna się od siły wewnętrznej, a ta od znajomości samego siebie. Podczas tego modułu będziemy pracowali m.in. nad takimi elementami jak: Osobiste wartości, wizja i misja (projekt Everest), efektywność osobista, potrzeby a motywacja (S. Covey, D.Pink), Ćwiczenie odwagi i autentyczności na co dzień (prezentacje).
 

 

Organizacja studiów
Program składa się z 10 modułów, a każdy z nich obejmuje 16 godzin zajęć. Studia trwają 1 rok (2 semestry), a zajęcia odbywają się w weekendy.
 
Kadra dydaktyczna
Nasi słuchacze spotykacją na zajęciach ekspertów z różnych dziedzin biznesu. Każdy moduł prowadzi specjalista, który na co dzień zawodowo zajmuje się danym obszarem. 
 
Dyplom 
Absolwenci programu otrzymują dyplom ukończenia studiów Executive MBA - Business Trends sygnowany przez Prezesa Adventure for Thought Leadership & Strategy oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA - Business Trends wystawiane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.