Przygoda ze wspinaczką rozpoczęła się już w szkole średniej, kiedy wraz z przyjaciółmi wyjeżdżaliśmy w okolice Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ponieważ sprzęt, który mieliśmy do dyspozycji, był skromny, część dróg była jeszcze wtedy poza naszym zasięgiem i czas pobytu wypełnialiśmy również przemierzaniem i eksploracją licznych jaskiń. Teraz staram się przynajmniej raz w roku kilka dni spędzić w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zazwyczaj jest to weekend majowy, który większość wspinaczy traktuje jako początek sezonu. Natomiast jeśli chodzi o wspinaczkę górską, tydzień latem oraz tydzień zimą staram się zaplanować na zdobycie wyznaczonych sobie celów. Wspinanie ma dwa czynniki silnie wpływające na kształtowanie charakteru. Są to dążenie do celu oraz zaufanie do osób, z którymi się współpracuje. Ważne jest również, aby każdy z uczestników wyprawy lub wspinaczki znał dokładnie cel, warunki panujące po drodze oraz możliwe występujące ryzyka. W swojej historii wspinaczki skałkowej mogę pochwalić się pokonaniem dróg o trudności VI.2+, co można byłoby krótko opisać jako trasy średnio-trudne z odcinkami w przewieszeniu lub znacznym nachyleniem. Za największe dotychczasowe "górskie" osiągnięcie uważam zimowe zdobycie Korony Gór Polski oraz trekking w Masywie Mont Blanc. 

Łukasz Lesik
Dyrektor Projektów Lean Six Sigma, 3M Wrocław sp. z o,o., słuchacz studiów FUMBA w WSB we Wrocławiu

Organizacja studiów

Studia Franklin University MBA trwają 2 lata. Program składa się z 10 modułów obowiązkowych – łącznie 480 godzin zajęć o zróżnicowanej tematyce, obejmujących całość zagadnień niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą na rynku międzynarodowym. W ramach każdego modułu słuchacz jest zobowiązany do przygotowania indywidualnej pracy pisemnej lub projektu grupowego oraz przystąpienia do egzaminu cząstkowego. 

Program organizowany jest we współpracy z Franklin University oraz przedstawicielami firm z różnych branż ze Stanów Zjednoczonych. Zjazdy realizowane są w formie weekendowej, od piątkowego popołudnia do niedzieli. Przypadają najczęściej co drugi miesiąc. Podczas każdego zjazdu słuchacze programów MBA są pod opieką pracownika Biura Programu MBA. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez amerykańskich wykładowców – tych samych, z którymi zajęcia mają słuchacze w Stanach Zjednoczonych. Słuchacze mają cały czas kontakt z wykładowcami. Mogą się ich radzić mailowo oraz konsultować w czasie rzeczywistym w ramach chatu. 

Harmonogram na rok akademicki 2017/2018. 

Dla kogo MBA?
Program Franklin University MBA dedykowany jest kadrze menedżerskiej, dla której zdobycie wykształcenia kierunkowego jest konieczne w celu rozwoju kariery, oraz dla osób, które potrzebują nabyć lub podszlifować umiejętności menedżerskie przydatne w typowych sytuacjach biznesowych. Studia pozwalają na ugruntowanie wiedzy i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku międzynarodowym, firmach zagranicznych, w których znajomość języka angielskiego jest niezbędna.

Metody kształcenia
Nowoczesne metody dydaktyczne stosowane na studiach Franklin University MBA pozwalają na rozwijanie myślenia strategicznego oraz kształcenia w kierunku zdobycia umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Interaktywne formy zajęć – warsztaty, business case’y i symulacja biznesowa – ułatwiają weryfikację wiedzy. Ponadto  praca  grupowa  umożliwia  wymianę  doświadczeń,  która stanowi najefektywniejszą formę kształcenia menedżerów. 

MBA to w dużej mierze, zgodnie z amerykańskimi standardami, praca własna studenta. Aby otrzymać amerykański dyplom, trzeba poświęcić łącznie ok. 1200 godzin na samodzielne przygotowanie się do zajęć. Uwieńczeniem tego trudu jest nie tylko zdobyta wiedza i umiejętności, ale także przynależność do grona najlepiej wykształconych menedżerów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Do każdych  zajęć wymagane jest samodzielne przygotowanie się. Słuchacze mają także dostęp do materiałów dydaktycznych i możliwość kontaktu z wykładowcami Franklin University dzięki platformie myFranklin, która jest portalem amerykańskiej uczelni. W ramach myFranklin słuchacze mogą korzystać z licznych prezentacji dydaktycznych czy biblioteki  multimedialnej,  której  księgozbiór  liczy  ponad 40 milionów pozycji. 

Prestiżowy dyplom
Absolwenci studiów Franklin Univeristy MBA otrzymują prestiżowy dyplom Franklin University oraz świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Menedżerskich WSB we Wrocławiu.

MBA Foundations - Wstęp
Istotę modułu stanowi przekonanie, iż zdolność rozumienia oraz bycia rozumianym ma przełomowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w korporacyjnym świecie. Komunikacja postrzegana w szerszym zakresie stanowi jeden z istotnych czynników umożliwiających osiągnięcie wiodącej pozycji w biznesie. Moduł ma na celu wzbogacenie głównych umiejętności menedżerskich - skutecznej komunikacji słownej i pisemnej, umiejętności zrozumienia tej komunikacji ze strategicznego punktu widzenia oraz efektywnego organizowania i przedstawiania informacji różnego rodzaju odbiorcom.
W ramach modułu słuchacze będą mieli okazję rozwinięcia oraz udoskonalenia właśnie tych zdolności.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • pozyskać, niezbędne na kolejnych zajęciach, informacje w bibliotekach oraz elektronicznych bazach biznesowych
 • biegle posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym w celu agregacji i analizy danych biznesowych
 • sprawnie korzystać z zasobów myFranklin
 • posługiwać się umiejętnościami efektywnej prezentacji
 • używać stylu pisma stosowanego w biznesowych pracach naukowych

Business Environment - Otoczenie biznesu
Celem modułu jest zapoznanie menedżerów z otoczeniem, w którym funkcjonuje biznes. Zrozumienie uwarunkowań prawnych, makroekonomicznych, kulturowych, politycznych, technologicznych oraz naturalnych jest niezbędne do właściwej interpretacji sił, które mogą wywierać wpływ na działania firmy.
W ramach modułu słuchacze będą mieli możliwość stworzenia własnego scenariusza dla wybranego przedsiębiorstwa. Na jego podstawie będą dokonywać syntezy trendów panujących w otoczeniu w warunkach ryzyka i niepewności.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzać analizy biznesowej z perspektywy prawnej makroekonomicznej, kulturalnej, politycznej, technologicznej oraz naturalnej
 • krytycznie oceniać otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje firma w oparciu o instrumenty strategiczne
 • prowadzić szczegółowe analizy konkretnych elementów otoczenia biznesowego w odniesieniu do swojej organizacji
 • stworzyć i zaprezentować scenariusze, które zawierają syntezę informacji dotyczących otoczenia biznesowego

Operation & Project Management - Zarządzanie procesami i projektami
W obecnym środowisku biznesowym sukces organizacji zależy w dużej mierze od efektywnego zarządzania operacjami. W trakcie tego modułu słuchacze dowiedzą się w jaki sposób wybierać, planować i usprawniać procesy zachodzące w organizacji. Podczas zajęć wprowadzane będą optymalne decyzje dotyczące wydajności w łańcuchu dostaw, rozwoju produkcji i planów oraz harmonogramów inwentaryzacji. Śluchacze zostaną także nauczeni systemowego podejścia do definiowania, planowania, monitorowania i kontrolowania projektów.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • określić w jaki sposób zarządzanie operacjami może prowadzić do wypracowania przewagi konkurencyjnej
 • dokonywać analizy procesów przy wykorzystaniu systemowego podejścia do poprawy efektywności
 • ocenić wpływ projektowania produktów i usług w zakresie zarządzania operacjami
 • dokonać analizy wpływu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz współpracy z kooperantami na zarządzanie procesami
 • określić w jaki sposób wdrożenie zasad total quality management, six sigma i lean management mogą usprawnić ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i podwyższyć jakość zachodzących w nim procesów
 • dopasowywać i wdrażać koncepcje zarządzania projektami w odpowiednich sytuacjach biznesowych
 • dokonać analizy sytuacji rynkowej i zaproponować zmiany prowadzące do usprawnienia procesów, które będą oparte na koncepcjach zarządzania operacjami i projektami

Marketing Management - Zarządzanie marketingowe
W dzisiejszym świecie biznesu sukces częściej może być przypisany geniuszowi działań marketingowych firmy niż geniuszowi produktów i usług. Zrozumienie znaczenia marketingu, a także efektywnych praktyk marketingowych jest podstawą dla każdego, kto zamierza objąć stanowisko przywódcze.
W ramach modułu słuchacze nabędą wiedzę zarówno z teorii marketingu, jak i praktycznego stosowania nowatorskich strategii marketingowych. Słuchacze poprzez szczegółowe badanie zachowań konsumenta, będą potrafili zrozumieć w jaki sposób produkt, dystrybucja, cena oraz promocja wzajemnie się nakładają. Na zakończenie kursu, każdy z słuchaczy przygotuje i zaprezentuje plan marketingowy własnej osoby.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • opracować kompleksową strategię marketingową w kontekście działalności firmy, jej misji oraz celów
 • przygotować przekazy marketingowe
 • sprawne analizować możliwości marketingowe w odniesieniu do konkurencji i obszaru działania, wykorzystując zgromadzone informacje, pomiary i analizy
 • stworzyć strategię marketingową w celu wypracowania pozycji rynkowej oraz wyróżnienia oferty i marki
 • opracować strategię marketingową wspierającą plan wprowadzenia innowacji produktowych
 • właściwie ocenić kluczowe elementy marketingowe na podstawie typu produktu, usługi czy klienta

Financial & Managerial Accounting - Rachunkowość finansowa i zarządcza
Efektywne metody kierowania w złożonym i podlegającym szczegółowej regulacji środowisku biznesowym wymagają nie tylko praktycznej wiedzy z zakresu podstaw finansów. Menedżerowie powinni w pełni pojmować skomplikowane koncepcje dotyczące finansów i zarządzania oraz swobodnie je stosować podczas wykonywania codziennych obowiązków. Kurs wyposaża menedżerów w wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz zabezpieczania jego aktywów.
Podczas realizacji modułu słuchacze poznają podstawowe aspekty dotyczące rachunkowości finansowej, w tym jej profesjonalną strukturę, wzajemne korelacje zestawień finansowych, a także liczne formy analizy finansowej. Podczas modułu omówione zostaną funkcjonalne aspekty rachunkowości zarządczej, w tym planowanie, podejmowanie decyzji, a także ocena wykonania

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • oceniać dane finansowe przy wykorzystaniu różnych technik analizy sprawozdań finansowych
 • przeprowadzić analizę wpływu regulacji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem
 • porównać strategiczne techniki planowania w zakresie rachunkowości zarządczej
 • podejmować decyzje z zakresu rachunkowości zarządczej
 • oceniać techniki wykorzystywane w rachunkowości zarządczej

Human Resources- Zarządzanie zasobami ludzkimi
Organizacje składają się z grup ludzi, którzy pracują razem, by osiągnąć określone rezultaty. Doświadczenie stale udowadnia, że to właśnie ludzie stanowiący bazę pracowniczą są kluczowym czynnikiem odróżniającym firmy, które odniosły sukces, od tych, które walczą o przetrwanie. Podczas gdy szczególną rolą osób zajmujących się Human Resources jest planowanie i rozwiązywanie wielu kwestii i potrzeb pracowniczych, poszczególni menedżerowie ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za motywowanie pracowników i wskazywanie im drogi do osiągnięcia długotrwałych sukcesów organizacji.
W ramach modułu słuchacze nabędą wiedzę oraz umiejętności potrzebne do efektywnej pracy w zakresie Human Resources. Poznają elementy prowadzące do sukcesu w biznesie, teorię motywacji oraz metody maksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • kontrolować główne wskaźniki efektywności organizacji
 • wskazać metody umocnienia kapitału ludzkiego oraz motywacji pracowników w celu zapewnienia sukcesu firmy
 • analizować zasadnicze funkcje Human Resources oraz ich współdziałanie w ramach organizacji
 • sprawnie ocenić strategię współpracy z Human Resources, aby przyciągać, rozwijać i zatrzymać pracowników na konkurencyjnym rynku
 • opracowywać plany współpracy z Human Resources w celu zmaksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji

Managerial Economics - Ekonomia menendżerska

Moduł obejmuje przegląd podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu analizy ekonomicznej. Zajęcia skonstruowano w taki sposób, aby kładły nacisk na podejmowanie decyzji w warunkach rzeczywistych. Zasadniczym przedmiotem modułu jest stosowanie kluczowych koncepcji ekonomicznych dotyczących popytu i podaży rynkowej, równowagi rynkowej, analizy marginalnej, produkcji, kosztów, przychodu, zysku i struktury rynkowej.
W celu wdrożenia i praktycznego wykorzystania koncepcji ekonomicznych w trakcie zajęć użyte zostaną narzędzia oparte na arkuszach kalkulacyjnych oraz programowaniu liniowym.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • stosować w rzeczywistych sytuacjach biznesowych koncepcje popytu i podaży oraz ich elastyczności
 • omówić pojęcia zysków, strat i kosztów oraz wykorzystywać je przy podejmowaniu decyzji biznesowych
 • interpretować wskaźniki ekonomiczne
 • porównać i rozróżnić odmienne systemy gospodarcze
 • ocenić koncepcje pieniądza i bankowości oraz ich wpływu na podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe

International Business Management-Zarządzanie biznesem międzynarodowym
Dzisiejszy biznes, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ma charakter ogólnoświatowy. Globalizacja otworzyła rynki światowe dla przedsiębiorstw, które wcześniej prowadziły jedynie działalność regionalną lub lokalną. Tym samym dotychczasowe działania oraz wiedza menedżerów firm stała się niewystarczającą i wymagającą uzupełnienia.
W ramach modułu słuchacze nabędą rzetelną i fachową wiedzę o zarządzaniu w międzynarodowym biznesie. Omówią międzynarodowe strategie biznesowe, począwszy od dokonywania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak również ekonomicznych, politycznych i kulturalnych, mających wpływ na rynek międzynarodowy.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • określić perspektywę umiędzynarodowienia rynków i gospodarki
 • ocenić przywódcze i biznesowe wyzwania związane z zarządzaniem ludźmi i organizacjami funkcjonującymi na rynku międzynarodowym
 • efektywnie porozumiewać się w globalnym środowisku biznesowym
 • przeprowadzić wszechstronną analizę regionu w zakresie zakładania zakładania w danym miejscu działalności gospodarczej
 • tworzyć strategię organizacji obejmującej wszystkie wymagania związane z prowadzeniem biznesu o charakterze globalnym

Corporate Finance - Finanse przedsiębiorstw
Decyzje finansowe podejmowane w organizacjach biznesowych przez liderów na kierowniczych stanowiskach, w istotny sposób przekładają się na działanie całego przedsiębiorstwa. Menedżerowie muszą rozumieć zależności wynikające z wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej i finansowej, aby podejmowane przez nich działania były skuteczne.
Podczas realizacji modułu, uczestnicy poznają stosowane na poziomie wykonawczym techniki analityczne, potrzebne dla rozwijania efektywnych rozwiązań w zakresie finansów. Uzyskają też możliwość kompleksowego zrozumienia systemu finansowego funkcjonującego w Polsce.
Ponadto zapoznają się z koncepcjami związanymi z ryzykiem finansowym oraz wyceną obligacji, akcji zwykłych i uprzywilejowanych, kosztów kapitału, budżetu inwestycyjnego, struktury, a także z określeniem możliwości inwestycyjnych.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • stosować techniki związane z określeniem wartości pieniądza w czasie w celu wyceny obligacji oraz akcji zwykłych i uprzywilejowanych
 • dokonywać, przy podejmowaniu decyzji z zakresu budżetowania kapitałowego, odpowiednich szacunków co do przepływów pieniężnych, a także stóp procentowych
 • dokonywać kontroli czynników, które skłaniają przedsiębiorstwo do skorzystania z finansowania zewnętrznego, a także do określenia optymalnego stosunku zobowiązań do finansowania z kapitałów własnych
 • przeprowadzić analizę związków między ryzykiem a stopą zwrotu wynikającą z oceny możliwości inwestycyjnych

Strategic Management - Zarządzanie strategiczne
Jednym ze sposobów osiągnięcia sukcesu organizacji jest wykorzystanie ich możliwości rozwoju, wprowadzenie w życie skutecznych rozwiązań oraz precyzyjna ocena efektywnych strategii biznesowych. Podczas realizacji modułu, uczestnicy zintegrują wiedzę nabytą w trakcie wcześniejszych modułów a także rozwiną umiejętności związane z opracowywaniem, wykorzystaniem oraz oceną strategii organizacji w celu osiągnięcia konkurencyjnej pozycji na rynku. Uczestnictwo w module pozwoli połączyć obszerną wiedzę dotyczącą wszystkich tych indywidualnych dyscyplin w zrozumiałą całość.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili

 • opracować efektywną strategię, która zapewni przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną
 • wdrożyć strategię przedsiębiorstwa
 • dokonać analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa i zainicjować zmiany prowadzące do usprawnień
 • ocenić mocne strony organizacji i wykorzystać je do utrzymania przewagi konkurencyjnej
 • dokonać alnalizy zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo
 • przeprowadzić analizę konkurencji na rynku międzynarodowym i wyznaczyć kierunki rozwoju na rynkach zagranicznych.

Korzyści jakie oferuje program Franklin University MBA we Wrocławiu to praktyczna wiedza, prestiżowy, amerykański dyplom. To także zajęcia z zagranicznymi wykładowcami, oferującymi inne spojrzenie na sposób prowadzenia organizacji. FUMBA to wspólne zajęcia i aktywności - np. wyjazd do USA - z aktywnymi menedżerami, przedstawicielami różnych gałęzi biznesu. Poczucie wspólnoty oraz inspirujące znajomości, wymiana cennych doświadczeń zawodowych, możliwość porównania różnych sposobów myślenia i sposobów zarządzania tylko niektóre korzyści, na które zwracają uwagę absolwenci FUMBA.

Zajęcia realizowane w USA
Słuchacze Franklin University MBA w ramach studiów mają zapewniony wyjazd do Stanów Zjednoczonych i uczestnictwa w ostatnim module programu na macierzystej uczelni – Franklin University. Koszty wizyty pokrywa WSB we Wrocławiu. 

Networking
Osoby podejmujące studia MBA to reprezentanci różnych branż piastujący wysokie stanowiska menedżerskie i zarządcze. Dotychczasowi absolwenci Franklin University MBA to menedżerowie wysokiego szczebla takich firm, jak m.in.: Hewlett Packard (Global e-Business Operations sp. z o.o.), Siemens Nokia Networks, Exact Systems Capital Group, Silicon & Software Systems Polska sp. z o.o., Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o., WABCO Polska sp. z o.o., Dozamel sp. z o.o., IBM Global Services Delivery Centre Polska sp. z o.o., miasto Wrocław, Neonet, Hicron, 3M Poland, Credit Suisse, and Faurecia. Niepowtarzalnymi zaletami kształcenia liderów biznesu na studiach Franklin University MBA są bezcenne kontakty biznesowe oraz wymiana doświadczeń pomiędzy słuchaczami.

Wykłady VIP
W ramach studiów Franklin University MBA dla słuchaczy oraz absolwentów uczelnia cyklicznie organizuje wykłady VIP. Do tej pory swoje wystąpienia mieli tak znamienici goście, jak: prof. Robert Gwiazdowski, prof. Dariusz Rosati, prof. Robert Cialdini czy prof. Philip Zimbardo.

Dyplom zagranicznej uczelni
Absolwenci  otrzymują  prestiżowy  dyplom  wystawiony  przez Franklin University. Dokument jest potwierdzeniem posiadania wiedzy i umiejętności posługiwania się narzędziami niezbędnymi do zarządzania firmą na poziomie międzynarodowym. To również dowód posiadania kompetencji w zakresie sprawnego posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym.

KLUB MBA Wrocław
Z inicjatywy słuchaczy i absolwentów programu MBA oraz programu Franklin University MBA zostało powołane Stowarzyszenie „Klub MBA Wrocław”. Misją stowarzyszenia jest rozwój zawodowy jego członków poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

WSB Wrocław Franklin University MBA