Piłka wodna to bardzo wymagająca dyscyplina. Aby reprezentować wysoki poziom, trzeba trenować codziennie minimum 3 godziny. Pod koniec studiów z braku czasu zakończyłem karierę zawodnika i zrobiłem uprawnienia sędziowskie. Jak się okazało, szło mi całkiem nieźle i dosyć szybko awansowałem w hierarchii sędziowskiej. W 2011 roku zostałem sędzią klasy międzynarodowej. 
Obecnie jestem jednym z dwóch sędziów FINA (Światowej Federacji Pływackiej) w Polsce i posiadam najwyższe możliwe uprawnienia – 
nawet do sędziowania na Igrzyskach Olimpijskich. Sport jednak jest dość uzależniający i dwa lata temu wznowiłem treningi, lecz w mniejszym stopniu – gram w drużynie pierwszoligowej oraz jestem sędzią ekstraklasy. Najbardziej dumny jako zawodnik jestem ze zdobycia w jednym sezonie mistrzostwa Polski i Pucharu Polski. Udowodniliśmy wtedy z drużyną, że dominujemy w Polsce i nasze ciężkie treningi przynoszą efekty. A jako sędzia nigdy nie zapomnę momentu, gdy zdałem egzamin praktyczny na sędziego międzynarodowego. To był bardzo trudny turniej w Serbii. Mimo że dostałem jeden z najtrudniejszych meczy, posędziowałem go bezbłędnie. Gdy wracałem do domu, w samolocie 
uświadomiłem sobie, że jestem najmłodszym sędzią na świecie. Byłem wtedy w niebie – dosłownie i w przenośni. Sport uczy dążenia do celu, niepoddawania się pomimo przeciwności losu, pracy zespołowej – te wartości bardzo trudno samemu u siebie wyrobić, a sport drużynowy to idealne narzędzie treningowe. 
Łukasz Król
Słuchacz studiów Aalto Executive MBA w Poznaniu

Zastanawiasz się, jak wyglądają nasze zajęcia? Przyjdź na zajęcia otwarte. Sprawdź terminy i tematy zajęć. 

Zjazdy

Studia Aalto Executive MBA w Poznaniu trwają 2 lata. Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu i trwają w piątki od godz. 16.00 do 21.00, a w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 16.00. Program obejmuje 26 modułów, każdy z nich to minimum 22 godziny zajęć dydaktycznych w ciągu jednego weekendu. Zjazdy obejmują 572 godziny nauki, w tym 70 godzin przeznaczone na Aalto Executive Summit.

Jeden zjazd w pierwszym roku nauki połączony jest z wyjazdem integracyjnym całej grupy. Wówczas zajęcia są przeprowadzane poza siedzibą uczelni, w okolicy Poznania. Uczelnia pokrywa koszty związane z organizacją, noclegami i wyżywieniem uczestników.

Język wykładowy

 • do 75% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim
 • pozostała część – w języku polskim

Metody nauczania
Program kładzie szczególny nacisk na interaktywne metody nauczania:

 • analizy przypadków (case studies)
 • dyskusje i pracę w grupach
 • realizację projektów
 • symulacje oraz prezentacje.

Kluczowym elementem studiów Aalto Executive MBA w Poznaniu jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach. Uczestnicy są stymulowani do aktywnej pracy i wymiany doświadczeń. Słuchaczy zachęca się i wymaga się od nich odniesienia wiedzy akademickiej do ich obecnej pracy. W ramach Programu słuchacze, indywidualnie lub grupowo, opracowują projekty bazując na danych z własnej firmy bądź innych danych, zebranych przez słuchacza, takich jak: audyt personalny, ocena sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, analiza kondycji finansowej firmy czy opracowanie strategii marketingowej produktu.

Materiały dydaktyczne
Podczas zjazdu każdy uczestnik Programu otrzymuje bez konieczności uiszczania dodatkowej opłaty segregator z kompletem materiałów dydaktycznych. Materiały te, przygotowywane przez wykładowców, dostosowywane są do specyfiki prowadzonego tematu.
Materiały zawierają zawsze:

 • charakterystykę modułu
 • CV wykładowcy

oraz w zależności od przedmiotu:

 • autorskie opracowania
 • konspekty
 • zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania
 • analizy przypadków
 • materiał teoretyczny
 • akty prawne
 • ankiety
 • testy.

Specjalnie na potrzeby dydaktyczne studiów Aalto Executive MBA stworzony został fachowy księgozbiór, zawierający pozycje zalecane przez wykładowców zarówno polskich, jak i zagranicznych. Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni WSB oraz Extranetu.
Extranet to wewnętrzna platforma komunikacyjna Wyższych Szkół Bankowych, stworzona w celu zminimalizowania dokonywanych formalności oraz ułatwienia przepływu informacji między słuchaczami a uczelnią. Za jej pomocą przez całą dobę i z każdego miejsca na świecie słuchacze mają dostęp do:

 • harmonogramu zajęć
 • informacji na temat płatności
 • materiałów dydaktycznych
 • katalogu bibliotecznego
 • informacji dotyczących zmian w planach zajęć, ogłoszeń i aktualności).

Opiekunowie grup
Dzięki wsparciu opiekunów Programu uczestnicy mają zagwarantowane komfortowe warunki kształcenia. Słuchacze w każdej chwili mogą liczyć na pomoc:

 • Barbary Walkowskiej, Dyrektora Programu
 • Ewy Kryszak, Pracownika Biura Programu

Komfortowe warunki

 • zajęcia prowadzone są w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 • sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny.
 • słuchacze podczas zajęć mogą korzystać z komputerów osobistych, mają dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

Dyplom
Dyplom ukończenia programu Aalto Executive MBA wystawiany jest  w języku angielskim wspólnie przez Aalto University School of Business i Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.
Warunkiem jego uzyskania jest zaliczenie 20 modułów i projektu menedżerskiego. Wraz z dyplomem Absolwenci otrzymują certyfikat z listą modułów i uzyskanymi ocenami. Na tym wykazie umieszczone są nazwiska wykładowców prowadzących zajęcia oraz nazwy ich macierzystych uczelni.
Absolwenci Programu Aalto Executive MBA otrzymują dodatkowo świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Menedżerskich wydane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.


Nagroda Master dla najlepszych
Każdego roku w listopadzie odbywa się uroczystość absolutoryjna, podczas której przedstawiciele Władz Wyższej Szkoły Bankowej oraz Aalto University wręczają anglojęzyczne dyplomy ukończenia studiów Aalto Executive MBA.  W uroczystości biorą też udział goście i rodziny absolwentów Programu. Najlepsi absolwenci otrzymują specjalne wyróżnienia w postaci nagrody Mastera, unikatowej, ręcznie wykonanej statuetki.

 

Cały program studiów podzielony jest na cztery bloki tematyczne:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zagadnienia finansowe
 • zarządzanie międzynarodowe
 • marketing i komunikacja.

W  ramach każdego bloku realizowane są moduły obowiązkowe oraz moduły do wyboru. Projekt biznesowy oraz International Week integrują i w praktyczny sposób uzupełniają zdobytą wiedzę w powyższych obszarach.

Company Management
Wiedza i kompetencje menedżerskie są trwałymi czynnikami wspierającymi przewagę konkurencyjną i powinny być naczelną wartością każdego przedsiębiorstwa. Moduły zawarte w tym obszarze tematycznym mają na celu dostarczyć nowoczesną wiedzę wszystkim osobom zajmującym się zarządzaniem na średnim i wysokim szczeblu organizacji.
Dzięki poruszanej tematyce uczestnicy mogą:

 • podnieść swoje kompetencje menedżerskie
 • zwiększyć zdolności wprowadzania rozwiązań nowatorskich i doskonalących procesy kierowania
 • udoskonalić umiejętności związane z kształtowaniem ścieżki rozwoju własnego i innych pracowników oraz budowania własnego wizerunku.

Dodatkowo, słuchaczom zostaną przybliżone podstawowe kategorie problemów związanych z zarządzaniem firmą, a także przegląd wybranych metod i technik zarządzania, kompleksowe zarządzanie jakością zgodne z obowiązującymi wymogami prawa, problematyka etyki biznesu i znaczenie organizacji nieformalnej w zarządzaniu firmą. Kompleksowa gra biznesowa pozwoli przetestować posiadane umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, a tworzenie indywidualnych lub grupowych projektów zwiększy umiejętności związane z identyfikacją i analizą problemów oraz proponowaniem adekwatnych rozwiązań systemowych i operacyjnych.

MODUŁY OBOWIĄZKOWE:
General Management - dr Włodzimierz Wudarzewski, dr Jerzy Jagoda
Strategic International Human Resource Management - Anna Sarowska, MBA 
Strategic Management - J. Michael Geringer Ph.D.
Business Law - dr Mariusz Piotrowski
Business Simulations - Michał Błoński

MODUŁY DO WYBORU:
Total Quality Management - dr hab. Jacek Łuczak
Business Ethics - David W. Arnesen, J.D.
Project Management - Grzegorz Szałajko

Financial Expertise
W trakcie modułów zawartych w tym obszarze, słuchacze poznają nowoczesne metody i techniki umożliwiające analizę i rozwój działań finansowych w przedsiębiorstwie.
Uczestnicy studiów:

 • nabędą praktyczne umiejętności wykorzystywania instrumentów rachunkowości finansowej i zarządczej w codziennej działalności gospodarczej
 • poznają tajniki kontrolingu oraz zarządzania ryzykiem finansowym, by uzyskać jeszcze większą pewność i skuteczność działania.

Dodatkowym celem zajęć z tego obszaru jest m.in. przedstawienie nowoczesnych koncepcji z zakresu rachunkowości, finansów, ryzyka inwestycyjnego, ekonomii dla menedżerów. Jednocześnie zaprezentowane zostaną techniki zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce życia gospodarczego – przy podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych. Słuchacze poznają także sposoby analizy elementów sprawozdania finansowego, by móc efektywnie i łatwo zarządzać wartością przedsiębiorstwa opartego na tego typu danych oraz nauczą się trafnie podejmować decyzje, które mogą wpływać na wynik finansowy i konkurencyjność firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

MODUŁY OBOWIĄZKOWE:
Financial Accounting - dr Józef Aleszczyk
Corporate Finance - dr Michel Muszyński
Management Accounting & Control - dr Remigiusz Napiecek
Economics for Executives - Arvind K. Jain, Ph.D.

MODUŁY DO WYBORU:
Tax Law - prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, dr hab. Jacek Patyk
Financial Risk Management - Vesa Puttonen, Ph.D.

International Business & Management Issues
Moduły wchodzące w skład tego obszaru pozwalają zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce światowej oraz dają szansę usystematyzowania posiadanej wiedzy i poszerzenia jej o międzynarodowy wymiar funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Dzięki zawartym w tym module pogłębionym zagadnieniom każdy słuchacz zdobywa praktyczne informacje z określonej dziedziny funkcjonowania firmy oraz uzyskuje dodatkowe umiejętności menedżerskie, wspomagające proces zarządzania na arenie międzynarodowej.
Słuchacze udoskonalą umiejętności związane z:

 • rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów interpersonalnych i międzykulturowych
 • negocjacjami na arenie międzynarodowej
 • poszukiwaniem dodatkowych możliwości rozwoju poza granicami swojego kraju.

Umiejętność analizy problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej oraz zagadnień międzykulturowych to główny cel kształcenia w ramach tej grupy modułów. Dostosowane są one do potrzeb nie tylko dużych międzynarodowych korporacji, ale także małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących w obrębie Unii Europejskiej.

MODUŁY OBOWIĄZKOWE:
Global Marketing - Damien McLaughlin, Ph.D.
Operations Management - Marja Blomqvist

MODUŁY DO WYBORU:
Cross-Cultural Management - Ben Nothnagel, Attorney At Law
International Business - Hannu Seristö, Ph.D.

Communication & Marketing Skills
Zajęcia realizowane w ramach tego modułu mają w dużej mierze charakter praktyczny i są prowadzone w formie gier symulacyjnych, warsztatów, prezentacji grupowych czy studiów przypadku. Głównym założeniem tego obszaru tematycznego jest przekazanie nowoczesnych, a zarazem praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji w biznesie oraz zarządzania marketingowego, zorientowanego na prowadzenie działalności także na arenie międzynarodowej.
Moduły w tym obszarze przedstawiają powyższe zagadnienia nie tylko jako formę komunikacji z rynkiem przez prowadzone działania prosprzedażowe i wizerunkowe, ale także jako strategię ukierunkowaną na długotrwały i stabilny sukces rynkowy przedsiębiorstwa.
Słuchacze będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikacji, rozumienia oraz funkcjonowania w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego biznesu, poznają uwarunkowania nowoczesnego marketingu, udoskonalą własny styl prowadzenia prezentacji i przekazywania informacji strategicznych dla organizacji. Słuchacze nauczą się także stosować metody psychologiczne z zakresu przywództwa i motywowania, poznają tajniki własnego stylu oddziaływania na współpracowników, sformułują swój indywidualny plan rozwoju w odniesieniu do kształtowania władzy i wpływu w czasie trwania kariery, zrozumieją mechanizmy rządzące zachowaniami w organizacji i podniosą efektywność w zarządzaniu codziennymi sytuacjami pracy menedżera.

MODUŁY OBOWIĄZKOWE:
Management Communication - Michael J. Baker, BA, MA, EMBA
Organizational Behavior - Paul R. Timm, Ph.D.

MODUŁY DO WYBORU:
Leadership & Change Management - Gary Wagenheim, Ph.D.
Managing for Creativity - Min Basadur, Ph.D.

Business Strategy Project
Celem tego modułu jest opracowanie projektu biznesowego dotyczącego wybranej sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa z możliwością późniejszego wdrożenia go w praktyce. Słuchacze pracując w kilkuosobowych zespołach projektowych, wykorzystują zdobytą w trakcie studiów wiedzę i umiejętności, projektując nowatorskie rozwiązania możliwe do zastosowania w firmie. Praca nad projektem odbywa się w ścisłej współpracy z opiekunem merytorycznym projektu biznesowego, wykładowcą programu, konsultantem z wieloletnim stażem w firmach międzynarodowych na całym świecie. W projekcie biznesowym weryfikowane są m.in.:

 • umiejętność posługiwania się wiedzą i wykorzystanie jej w praktyce
 • skuteczność wykorzystania metod i technik analitycznych w praktyce zarządzania
 • zdolność prawidłowego formułowania problemów oraz argumentowania stosowanych metod badawczo-projektowych
 • dobór właściwego rozwiązania problemu
 • umiejętność samodzielnego projektowania rozwiązań w zarządzaniu zarówno strategicznym, jak i operacyjnym.

Aalto Executive Summit
Aalto Executive Summit łączy uczestników programów Aalto EMBA wszystkich lokalizacji sieci – z Helsinek, Singapuru, Tajpej, Dżakarty, Poznania i Teheranu. Podczas tygodniowego pobytu w Helsinkach lub w Singapurze słuchacze zaliczają dwa moduły, spotkają się z liderami biznesu, mając jednocześnie okazję poszerzyć sieć kontaktów. Co roku impreza gromadzi około stu słuchaczy programów Aalto EMBA. Każdy słuchacz ma możliwość uczestnictwa w tym projekcie zarówno w Helsinkach, jak i w Singapurze oraz zaliczenia w sumie 4 modułów.
Aalto Executive Summit 2016

 

 
International Exchange
Słuchacze programów Aalto Executive MBA mogą brać udział w międzynarodowej wymianie studenckiej i zaliczyć do 6 wybranych modułów za granicą w jednej lub kilku lokalizacjach sieci. Sieć obejmuje:
•  Aalto Executive MBA in Helsinki
•  Aalto Executive MBA in Poznan
•  Aalto Executive MBA in Singapore
•  Aalto Executive MBA in Taipei
•  Aalto Executive MBA in Seoul
•  Aalto Executive MBA in Teheran.

Study Tour
Słuchacze studiów mają także okazję wzięcia udziału w Aalto Executive MBA Study Tour do jednej z prestiżowych uczelni w Stanach Zjednoczonych. Trwający zazwyczaj tydzień wyjazd studyjny łączy elementy akademickie z praktyką biznesu. 

Moduł wyjazdowy
Pierwszy zjazd ma charakter integracyjny i odbywa się poza siedzibą uczelni. WSB w Poznaniu pokrywa koszty związane z organizacją, noclegami i wyżywieniem uczestników.

Zajęcia próbne
Kandydaci na studia Aalto Executive MBA w Poznaniu mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa we fragmencie zajęć obecnej edycji programu. To najlepsza sposobność, aby zapoznać się ze szczegółowym programem wybranego modułu, poznać zasady zaliczenia i atmosferę zajęć, obejrzeć materiały dydaktyczne, a także porozmawiać z wykładowcą i uczestnikami programu. Szczegóły w Biurze Programu Aalto EMBA.

Networking
Dodatkowym atutem studiów jest możliwość budowania międzynarodowej sieci kontaktów wśród słuchaczy i absolwentów programów Aalto Executive MBA. Uczestnikami programu w WSB w Poznaniu są przedstawiciele kadry menedżerskiej. takich firm jak m.in.: Bank Zachodni WBK SA, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Hewlett-Packard sp. z o.o., Johnson&Johnson sp. z o.o., Kraft Foods Polska sp. z o.o., NIVEA Polska, Philips Lighting Poland, PKO BP SA, Siemens sp. z o.o., Unilever Polska SA, Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., Wrigley Poland sp. z o.o.

Prestiżowy dyplom MBA
Dyplom ukończenia programu Aalto Executive MBA wystawiany jest w języku angielskim przez Aalto University School of Business i sygnowany przez WSB w Poznaniu. Absolwenci otrzymują także listę modułów wraz z ocenami, które uzyskali. Na liście tej umieszczone są nazwiska wykładowców prowadzących zajęcia i nazwy ich macierzystych uczelni.

Uroczyste absolutorium
Uczelnia organizuje uroczyste zakończenie studiów Aalto Executive MBA. W przyjemnej i podniosłej atmosferze, w obecności władz obu uczelni wykładowców i zaproszonych gości  absolwenci odbierają prestiżowy dyplom. Na najlepszych słuchaczy czekają również specjalne wyróżnienia – Mastery.

WSB Poznań Aalto Executive MBA