Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego, a z zawodu jestem trenerem pływania. Po studiach przyszedł czas na coś innego – zacząłem biegać półmaratony, maratony, ukończyłem koronę maratonów i półmaratonów. Każdy maratończyk po pewnym czasie zadaje sobie pytanie, czy iść dalej czy spróbować coś innego – i tak się zaczęło. Triathlon łączy 3 dyscypliny – bieganie, pływanie i jazdę na rowerze. W zależności od dystansów zawodnik zalicza zawody, jeśli ukończy poszczególne etapy  w określonym przez regulamin czasie. Uprawianiu tego sportu towarzyszą dwa typy zmęczenia – to pozytywne po dotarciu na metę oraz negatywne wymagające odnowy  organizmu po zawodach… Ale to już wtedy nie jest ważne. Na treningi poświęcam dużo czasu, mam je przed pracą, po pracy i w wolne dni: weekendy, święta… W tygodniu trenuję około 6-7 godzin. Jestem dumny z moich dokonań, ukończyłem ½ dystansu Iron Man w czasie poniżej 5h:30min. Uprawianie sportu to szansa na odstresowanie się, przemyślenie spraw służbowych oraz prywatnych. Dodatkowo, daje mi motywację do działania po udanie przepracowanym cyklu treningowym. Ukończenie kolejnych zawodów buduje mój szacunek i autorytet na przykad w moim zespole w pracy.

Dawid Adamusiak
Sales Manager Firma S-LAB, słuchacz studiów MBA w WSB we Wrocławiu

Ideą studiów Master of Business Administration jest wykształcenie umiejętności strategicznego i globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa zarówno w warunkach krajowych, jak i w środowisku międzynarodowym. 

Organizacja zajęć
Studia MBA trwają 2 lata. Zjazdy odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele, najczęściej co 2 tygodnie, i trwają po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Program został podzielony na  moduły (w tym zajęcia wyjazdowe, grę menedżerską oraz wykłady do wyboru). Łącznie na program składają się 492 godziny zajęć obowiązkowych i fakultatywnych o różnorodnej tematyce, obejmującej całość zagadnień niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą.

Zjazdy odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, najczęściej co dwa tygodnie. 100% zajęć prowadzonych jest w języku polskim. Raz w roku organizowana jest sesja wyjazdowa. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich modułów. Program zamyka symulacja biznesowa, która jest oceną umiejętności oraz wiedzy zdobytych podczas studiów.

Harmonogram zajęć na pierwszym roku - grupa I (edycja XV)
Harmonogram zajęć na pierwszym roku - grupa II (edycja XVI)

Język wykładowy
Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez WSB i zatwierdzonego przez Radę Programową i Franklin University. Wykłady nauczycieli z Franklin University i innych zagranicznych uczelni są fakultatywne i tłumaczone na język polski. 

W czasie studiów słuchacze mają możliwość uczestnictwa w modułach językowych. Są to intensywne szkolenia z języka angielskiego oparte na aktywnych metodach pracy. Dostarczają menedżerom narzędzi niezbędnych do podniesienia poziomu biznesowych kompetencji językowych.  

Dla kogo MBA?
Program MBA skierowany jest do kadry menedżerskiej, dla której zdobycie wykształcenia kierunkowego jest konieczne w celu rozwoju kariery, oraz dla osób, które potrzebują nabyć lub podszlifować umiejętności menedżerskie przydatne w typowych sytuacjach biznesowych. Studia pozwalają na ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwijania biznesu. Jest to również idealny wybór dla osób na stanowiskach zarządczych, które nie mają wcześniejszego wykształcenia menedżerskiego i chcą zdobyć kompetencje właśnie w tym zakresie. 

Metody kształcenia
W  procesie dydaktycznym wykorzystywane są praktyczne metody nauczania. Najważniejszy jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach, co umożliwia ich interaktywna forma. Wykłady uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami, studiami przypadków, treningami i symulacją biznesową, dzięki którym uczestnicy mogą na bieżąco weryfikować swoje umiejętności menedżerskie. Co ważne, program MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu organizowany jest we współpracy z Franklin University i wykorzystuje ponad 100-letnie doświadczenie edukacyjne amerykańskiego partnera w kształceniu osób dorosłych.

Studia MBA to w dużej mierze praca własna. Słuchacze otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne niezbędne do przygotowania się do zajęć. Materiały te są też dostępne przez całą dobę w serwisie internetowym Extranet, dzięki któremu zapewniony jest stały kontakt z uczelnią. W Extranecie dostępne są również plany zajęć i informacje o płatnościach.

Prestiżowy dyplom
Uwieńczeniem ciężkiej pracy jest otrzymanie dyplomu ukończenia studiów MBA, wystawionego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, który stanowi potwierdzenie zdobycia konkretnych kwalifikacji menedżerskich. Dyplom podpisany jest przez Rektorów obydwu uczelni: Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Franklin University. Dodatkowo słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Menedżerskich Wyższej Szkoły Bankowej. Na dyplomie znajduje się końcowa ocena ze studiów. Absolwenci otrzymują także suplement zawierający listę wszystkich ukończonych modułów wraz z ocenami końcowymi.

Moduły realizowane w ramach programu studiów MBA:

Orientation Day (8 godz)
Zjazd wprowadzający o charakterze informacyjno-integracyjnym. Celem spotkania jest wprowadzenie słuchacza w proces studiowania na studiach MBA. Odbywa się to poprzez kompleksowe zapoznanie słuchaczy z procesem dydaktycznym i organizacją roku akademickiego. Część integracyjna ma charakter warsztatowy. Jej rolą jest przełamanie barier, zbudowanie grupy, tym samym optymalizacja korzyści płynących z networkingu. 

KOMUNIKACJA

Komunikacja menedżerska (16 godz.)
Najważniejszym procesem w każdej firmie jest komunikacja. Od niej zależy motywacja i satysfakcja pracowników, atmosfera pracy, skuteczność operacyjna i biznesowa, zadowolenie klientów i kontrahentów. Menedżer, który zrozumie, jaką kluczową rolę w zarządzaniu odgrywa komunikacja oraz zdobędzie odpowiednie umiejętności w tym zakresie, może zbudować silną organizację, bazującą na lojalnym zespole i realizującą ambitne cele. W ramach modułu słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu aktywnego słuchania, precyzyjnego przekazywania informacji oraz przekazywania informacji zwrotnych współpracownikom. Dowiedzą się jak realizować komunikację dwustronną, poznają tajniki wystąpień publicznych i przygotowywania skutecznych prezentacji. Po zakończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • stosować techniki przekazywania informacji zwrotnych
 • moderować spotkanie ze współpracownikami lub partnerami biznesowymi
 • stosować techniki aktywnego słuchania i precyzyjnego przekazywania informacji
 • rozpoznawać bariery komunikacyjne
 • przygotowywać wystąpienia publiczne dopasowane do specyfiki odbiorców, dobierając przy tym adekwatne środki przekazu

Techniki wystąpień publicznych (16 godz.)
Skuteczny lider to skuteczny mówca. Wystąpienia publiczne takie jak prezentacje czy krótkie przemówienia przed grupą są nieodłącznym elementem ambitnego środowiska pracy. Każde wystąpienie stawia naszą wiarygodność na szali. Każda prezentacja ma wpływ na to jak jesteśmy postrzegani przez grupę i może pozytywnie bądź negatywnie wpłynąć na naszą karierę.
Techniki wystąpień publicznych to system przygotowania i przeprowadzenia prezentacji bądź przemówienia na dowolny temat. Jasno, skutecznie i z pewnością siebie. Oparte na wiedzy i umiejętnościach z zakresu min. psychologii socjalnej, techniki wystąpień pozwolą nauczyć, przekonać lub zainspirować każdą widownię i zbudować autorytet mówcy. Po zakończeniu modułu słuchacz będzie potrafił:

 • efektywnie przygotować się do publicznej wypowiedzi, przed każdą ilością osób i w każdej sytuacji
 • wzbudzać i utrzymywać zainteresowanie i motywację u widowni oraz wpływać na jej emocje
 •  świadomie wykorzystywać język ciała podczas prezentacji by zjednać sobie słuchaczy
 •  profesjonalnie korzystać z pomocy wizualnych
 •  przekonać do swoich racji i zainspirować publiczność
 •  wykorzystywać poznane techniki w codziennym, niekoniecznie zawodowym, życiu.

Negocjacje w biznesie (16 godz.)
Negocjacje w biznesie to szeroki obszar zagadnień, który można analizować z punktu widzenia teorii interakcji, czy modelu procesu komunikowania. W każdym z tych podejść pojawiają się standardowe zagadnienia, czyli wybór stylów negocjowania, proces i fazy prowadzenia rozmów, manipulacje i chwyty stosowane w trakcie rozmów, ogólne strategie postępowania w negocjacjach, zdolności i umiejętności negocjacyjne. W trakcie zajęć wszystkie te zagadnienia omawiane są nie tylko na poziomie wiedzy teoretycznej, ale nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w licznych grach i ćwiczeniach negocjacyjnych. Aktywny udział w zajęciach będzie dla uczestników okazją do:

 • opracowania silnych i słabych stron procesu negocjacji biznesowych
 • zrozumienia procesu percepcji partnera, siebie i sytuacji negocjacyjnej
 • tworzenie strategii negocjowania
 • planowania zadań negocjacyjnych
 • wdrażania podstawowych praw negocjacji
 • zaznajomienia się z technikami negocjacji
 • opanowania umiejętności redukowania napięcia w trakcie rozmów i przełamania impasu
 • diagnozowania swoich osobistych umiejętności i predyspozycji do prowadzenia negocjacji
 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysów negocjacyjnych.

OTOCZENIE BIZNESOWE

Otoczenie prawne (16 godz.)
Zajęcia w swoich założeniach mają umożliwić słuchaczom rozumienie głównych zasad i prawidłowości funkcjonowania biznesu w otoczeniu prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Słuchacze poznają zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym. Na podstawie zdobytych w trakcie zajęć umiejętności będą mogli samodzielnie dokonać wyboru adekwatnej dla danego przypadku formy prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej oraz dokonać analizy stosunków zobowiązaniowych w obrocie gospodarczym. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili:

 • krytycznie oceniać otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje firma
 • dokonać krytycznej analizy aktu prawnego powołującego przedsiębiorcę (osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej)
 • dokonać analizy praw i obowiązków umowy cywilnoprawnej
 • dokonać prawidłowego wyboru zabezpieczenia konkretnej umowy.

Otoczenie ekonomiczne (16 godz.)
Skuteczne prowadzenie firmy jest uzależnione od prawidłowego zrozumienia czynników mikro- i makroekonomicznych. Zajęcia mają na celu kształtowanie u słuchaczy orientacji w zakresie podstawowych współczesnych ekonomicznych problemów globalnych i ich korelacji z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także umiejętności formułowania samodzielnych opinii na ten temat. Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzać analizy biznesowe z perspektywy mikroekonomicznej i makroekonomicznej
 • zrozumieć współczesne problemy ekonomiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • analizować i szacować popyt rynku na towary i usługi.

Ekonomia menedżerska (20 godz.)
Zajęcia obejmują przegląd podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu analizy ekonomicznej. Na jego podstawie słuchacze będą dokonywać analizy efektywności funkcjonowania firmy. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzać analizy ekonomiczne umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów
 • prowadzić szczegółowe analizy konkretnych elementów otoczenia biznesowego w odniesieniu do swojej organizacji.

HUMAN RESOURCES

Zarządzanie kapitałem ludzkim (32 godz.)
Najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji są ludzie, którzy swoim osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do osiągnięcia wszystkich założonych przez przedsiębiorstwo celów. Od dobrze funkcjonującego zespołu pracowników zależy powodzenie organizacji, dla której pracują. Po zakończeniu przedmiotu uczestnicy będą potrafili:

 • kontrolować główne wskaźniki efektywności organizacji
 • wskazywać metody umocnienia kapitału ludzkiego oraz motywacji pracowników w celu zapewnienia sukcesu firmy
 • analizować zasadnicze funkcje human resources oraz ich współdziałanie w ramach organizacji.

Budowanie zespołu pracowniczego (16 godz.)
Menedżerowie ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za motywowanie pracowników i wskazywanie im drogi do osiągnięcia długotrwałych sukcesów organizacji. Słuchacze nabędą wiedzę oraz umiejętności potrzebne do efektywnego budowania zespołów pracowniczych oraz ich motywowania. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • zbudować zespół pracowniczy oraz stworzyć dla niego plany rozwojowe,
 • opracowywać plany zmaksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (48 godz.)
Najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji są ludzie, którzy swoim osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do osiągnięcia wszystkich założonych przez przedsiębiorstwo celów. Od dobrze funkcjonującego zespołu pracowników zależy powodzenie organizacji, dla której pracują. Menedżerowie ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za motywowanie pracowników i wskazywanie im drogi do osiągnięcia długotrwałych sukcesów organizacji. W ramach modułu słuchacze nabędą wiedzę oraz umiejętności potrzebne do efektywnej pracy w zakresie human resources. Poznają elementy prowadzące do zwycięstwa w biznesie, teorię motywacji oraz metody maksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • kontrolować główne wskaźniki efektywności organizacji
 • wskazywać metody umocnienia kapitału ludzkiego oraz motywacji pracowników w celu zapewnienia sukcesu firmy
 • analizować zasadnicze funkcje human resources oraz ich współdziałanie w ramach organizacji
 • sprawnie ocenić strategię współpracy z human resources, aby przyciągać, rozwijać i zatrzymać pracowników na konkurencyjnym rynku
 • opracowywać plany współpracy z human resources w celu zmaksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji.

RACHUNKOWOŚĆ

Rachunkowość finansowa (32 godz.)
Rachunkowość finansowa jest systemem ewidencji gospodarczej, odzwierciedlającym w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze. Dzięki zapisom księgowym możemy przedstawić sytuację finansową firmy. Menedżerowie powinni rozumieć koncepcje dotyczące finansów i zarządzania oraz swobodnie je stosować podczas wykonywania codziennych obowiązków, dlatego istotne jest, aby wyposażyć ich w wiedzę niezbędną do podejmowania decyzji finansowych. Podczas realizacji modułu słuchacze poznają podstawowe aspekty dotyczące rachunkowości finansowej, w tym jej profesjonalną strukturę. Po zakończeniu zajęć będą potrafili:

 • rozróżniać elementy sprawozdania finansowego
 • identyfikować zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych analizy sprawozdań finansowych
 • sporządzać plany finansowe przedsiębiorstwa.

Rachunkowość zarządcza (16 godz.)
Rachunkowość zarządcza jest podstawowym systemem informacyjnym. Jej celem jest dostarczanie informacji, które powinny sprzyjać sprawniejszemu zarządzaniu jednostką gospodarczą. Podczas zajęć omówione zostaną funkcjonalne aspekty rachunkowości zarządczej, w tym planowanie, podejmowanie decyzji, a także ocena wyników przedsiębiorstwa. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • wykorzystywać informacje pochodzące z ksiąg rachunkowych do podejmowania decyzji zarządczych
 • rozróżniać koszty prowadzonej działalności i metody ich analizy
 • dokonywać, przy podejmowaniu decyzji z zakresu budżetowania kapitałowego, odpowiednich szacunków dotyczących przepływów pieniężnych, a także stóp procentowych.

MARKETING

Nowoczesny marketing (16 godz.)
W dzisiejszym świecie biznesu nowoczesne narzędzia marketingowe mają na celu stworzenie więzi wzajemnych korzyści, pozwalających zrealizować zarówno cele firmy, jak i przynieść korzyści pozostałym uczestnikom rynku. Głównym celem prowadzonych działań powinno być satysfakcjonowanie klientów. Zrozumienie znaczenia marketingu, a także efektywnych praktyk marketingowych jest podstawą dla każdego, kto zamierza objąć stanowisko kierownicze. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • wskazać główne narzędzia marketingu i sposoby ich aplikacji w przedsiębiorstwie
 • pozycjonować produkt/usługę
 • prowadzić politykę cenową w ujęciu marketingowym
 • dobrać najlepsze kanały dystrybucji swojej oferty wobec wybranej grupy docelowej
 • przygotować kampanię promocyjną dla własnego przedsiębiorstwa.

Analizy marketingowe (16 godz.)
Przedsiębiorstwa w swoich zasobach, dzięki systemom elektronicznym, gromadzą coraz więcej informacji o klientach, które mogą wykorzystać do ulepszania oferty. W ramach zajęć słuchacze nabędą wiedzę związaną ze stosowaniem modeli i analiz rynku służących lepszemu poznaniu oczekiwań klientów. Poprzez szczegółowe badanie zachowań konsumenta będą potrafili zrozumieć, w jaki sposób produkt, miejsce, cena oraz promocja tworzą unikalną wartość rynkową. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • zaprojektować badania o charakterze ilościowym i jakościowym
 • dokonać analizy przydatności danych pochodzących ze źródeł wtórnych i pierwotnych
 • dokonać analizy zbioru danych i sformułować na ich podstawie rekomendację dla przedsiębiorstwa.

Kreowanie wizerunku (16 godz.)
Umiejętne kreowanie własnego wizerunku to działanie charakteryzujące nowoczesne przedsiębiorstwo. W tym celu sięga ono po działania tradycyjne z obszaru public relations, ale także po możliwości, jakie oferują nowe media. Podczas zajęć przedstawione zostaną sposoby tworzenia wizerunku organizacji w otoczeniu biznesowym, a także zarządzania nim. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • dokonać analizy otoczenia swojego biznesu oraz tendencji wpływających na niego
 • rozwijać swój wizerunek i dostosowywać go do zmieniającego się rynku oraz wymagań grupy docelowej
 • dobrać najlepsze kanały przekazu mające na celu wykreowanie odpowiedniego obrazu przedsiębiorstwa wśród odbiorców
 • generować innowacje w zakresie rozwoju i ulepszania wizerunku firmy.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie operacjami (16 godz.)
Zarządzanie operacyjne jest funkcją odpowiedzialną za wszystkie działania dotyczące wytwarzania produktu, którym mogą być zarówno dobra, jak i usługi. Słuchacze poznają sposoby zarządzania oraz zdobędą umiejętności związane z zarządzaniem procesami, które będą miały istotny wpływ na końcowy wynik firmy. Po zakończeniu modułu uczestnicy:

 • uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie podejmowania strategicznych decyzji w zarządzaniu firmą
 • znają wybrane sposoby zarządzania i aplikowania zarządzania procesami.

Zarządzanie projektem (32 godz.)
W większości współczesnych firm, niezależnie czy produkcyjnych, czy usługowych, realizowane są projekty, które mają przyczynić się do realizacji określonych celów firmy. Ich umiejętne zaplanowanie, a następnie przeprowadzenie jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Słuchacze poznają metody selekcji, planowania i realizacji projektów, analizowania i ulepszania oraz utrzymywania jakości. Po zakończeniu modułu uczestnicy:

 • ukierunkują rozwój zawodowy na programowe i projektowe zarządzanie firmą
 • znają różne techniki zarządzania projektami
 • mają praktyczną wiedzę w zakresie skutecznego wdrażania i zastosowania metodyk zarządzania projektami.

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Źródła finansowania (16 godz.)
Celem bloku jest omówienie technik i sposobów pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą. W ramach poruszanych zagadnień szczególną rolę odgrywa przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności związanych z mechanizmami ekonomicznymi i organizacyjnymi pozyskiwania źródeł finansowania z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych. Efektem modułu jest podniesienie kompetencji w zakresie:

 • specyfiki źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • analizy i oceny kosztów pozyskiwania kapitału
 • doboru odpowiednich źródeł do realizacji projektów biznesowych.

Analiza wiarygodności finansowej (16 godz.)
Moduł poświęcony jest przekazaniu wiedzy dotyczącej narzędzi umożliwiających ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W ramach zajęć szczególnie istotną kwestią jest rozwój umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi poprzez studia przypadków i analizę rzeczywistych przedsięwzięć biznesowych. W związku z tym celem zajęć jest przede wszystkim uzyskanie następujących efektów:

 • pozyskania informacji finansowych z otoczenia biznesowego
 • wykorzystania narzędzi do oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa
 • opanowania praktycznego sposobu czytania informacji finansowych
 • nabycia umiejętności podejmowania decyzji przekładających się na wyniki finansowe.

Ocena efektywności inwestycji (16 godz.)
Decyzje finansowe w zakresie inwestycji podejmowane w organizacjach biznesowych przez liderów na kierowniczych stanowiskach w istotny sposób przekładają się na działanie całego przedsiębiorstwa. Celem modułu jest zatem przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności przydatnych w analizie i ocenie planowanych oraz realizowanych projektów inwestycyjnych,. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • oceniać stopę zwrotu i analizować ryzyko związane z rozwojem przedsiębiorstwa i podejmowaniem decyzji inwestycyjnych
 • określić wpływ podejmowanych decyzji na wartość firmy.

STRATEGIA

Zarządzanie strategiczne (32 godz.)
Podczas realizacji modułu analizie poddane będą czynniki otoczenia i wnętrza organizacji, które sprzyjają rozwojowi lub go zakłócają, stanowiąc główny problem top managementu w firmach. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • przeprowadzić analizę efektywności strategii przyjętej przez organizację
 • połączyć instrumenty i koncepcje przedstawione podczas poprzednich modułów przy wykorzystaniu internetu, opierając się na przeprowadzonej symulacji biznesowej
 • przygotowywać prezentacje biznesowe zgodne z najnowszymi trendami.

Symulacyjna gra menedżerska (16 godz.)
W ramach modułu zarządzanie strategiczne słuchacze biorą udział w grze Marketplace, w której ćwiczą podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych podobnych do tych, jakie muszą zostać podjęte przez zarząd każdej nowo utworzonej firmy. Największym wyzwaniem w grze – tak jak i w świecie rzeczywistym – jest konieczność ciągłego dokonywania wielu decyzji strategicznych i taktycznych równocześnie. Nie można odkładać decyzji o kampanii reklamowej czy rozwoju rynku w czasie podejmowania decyzji o wysokości ceny produktu. Uczestnik staje przed problemem współzależności różnych wariantów decyzyjnych związanych z daną tematyką, ale również zależności pomiędzy różnymi obszarami decyzyjnymi. Procesowi decyzyjnemu zawsze towarzyszy niepewność. Uczestnicy przekonają się jednak, że można zredukować tę niepewność, opierając swoje decyzje na wynikach decyzji z przeszłości. Mogą potem dokonywać korekt, tak więc można sobie radzić nawet z wątpliwymi decyzjami (sądy dotyczące przeszłości są o wiele trafniejsze niż przewidywania).
Materiały szkoleniowe dostępne w trakcie zajęć będą zawierały poglądowe omówienie decyzji, które uczestnik musi podjąć. Pomogą one zapoznać się z każdym etapem procesu decyzyjnego. 

MODUŁY DO WYBORU (16 godz.).
Decyzję podejmują słuchacze danej edycji. W programie studiów znajdą się te dwa moduły, które zostaną wybrane większością głosów. Do wyboru sa następujące zajęcia:

Coaching (16 godz.)
Współczesne realia biznesowe, społeczne i kulturowe stawiają nowe wyzwania dla osób odpowiedzialnych za rozwój organizacji. Celem zajęć jest nauczenie, jak zwiększać elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi i jak wpływać na rozwój potencjału pracowników. Jednocześnie zajęcia mają wpływać na wzrost kompetencji osobistych. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • rozpoznawać kompetencje coacha
 • diagnozować potencjał kompetencyjny oraz określać oczekiwania podwładnych
 • wykorzystywać nowoczesne narzędzia wspierające rozwój potencjału ludzi i organizacji.

Rozwój kompetencji osobistych (16 godz.)
Skuteczny menedżer to taki, który zna swoje silne i słabe strony, wie, jak doskonalić te pozytywne i jak dążyć do niwelowania negatywnych. Wymaga to świadomości siebie, rozumienia dynamiki rozwoju i tworzenia odpowiedniej kultury. Tematy, jakie zostaną omówione, to m.in.:

 • tworzenie wizji siebie oraz zespołu/organizacji
 • definiowanie indywidualnego stylu zarządzania, bazując na talentach
 • budowanie zespołu menedżerskiego, w tym pobudzanie inicjatywy i zaangażowania.

Zarządzanie biznesem międzynarodowym (16 godz.)
W dzisiejszych czasach biznes ma coraz bardziej ogólnoświatowy charakter. Globalizacja otworzyła rynki światowe dla przedsiębiorstw, które wcześniej prowadziły jedynie działalność regionalną lub lokalną. Tym samym dotychczasowe działania oraz wiedza menedżerów firm stały się niewystarczające i wymagają uzupełnienia. W ramach modułu słuchacze nabędą rzetelną i fachową wiedzę o zarządzaniu w warunkach międzynarodowych. Omówione zostaną międzynarodowe strategie biznesowe, od eksportu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także wpływ czynników ekonomicznych, politycznych i kulturowych na pozycję przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • określać wyzwania międzynarodowych organizacji biznesowych
 • efektywnie porozumiewać się w globalnym środowisku biznesowym
 • przeprowadzić wszechstronną analizę regionu i kraju na podstawie lokalnych warunków prowadzonych działań.

Zarządzanie łańcuchem dostaw (16 godz.)
Logistyka to esencja ekonomii, zarządzania i techniki. Tam, gdzie występują przepływy materialne, a przedsiębiorstwo ma dojrzałość procesową, stosujemy narzędzia budujące przewagę konkurencyjną, wykorzystując japońskie techniki zarządzania w łańcuchach dostaw. Zajęcia warsztatowe nastawione na koordynację i opracowanie metod i polityki ułatwiających sprawniejsze zarządzanie uczestnikami określonych kanałów logistycznych. Omówione zostaną następujące kwestie:

 • prognoza popytu i prognoza sprzedaży
 • kryteria doboru danych do prognozowania
 • pomiar błędu prognozy
 • controlling projektów logistycznych
 • zarządzanie kosztami logistyki przedsiębiorstw
 • analiza odchyleń kosztów logistycznych.

Wykłady gościnne
Zajęcia uatrakcyjniają wykłady prowadzone przez guest speakerów. W tej roli pojawiają się wybitne osobistości z życia politycznego, gospodarczego i społecznego, a także goście z zagranicy, reprezentujący międzynarodowe firmy. W poprzednich edycjach programu MBA słuchacze mieli możliwość uczestniczenia w wykładach m.in.:

 • prof.dr hab. Dariusza Rosatiego – ekonomisty i polityka, byłego Ministra Spraw Zagranicznych, posła do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009
 • dr. hab. Roberta Gwiazdowskiego – prawnika i ekonomisty, komentatora gospodarczego, eksperta w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha
 • prof. dr. hab. Jana Miodka – Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członka komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Wyjazd do USA – dla chętnych
Raz w roku dla słuchaczy programów MBA Wyższych Szkół Bankowych organizowany jest wyjazd do USA z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów MBA. Plan pobytu w Stanach Zjednoczonych obejmuje m.in. zwiedzanie Franklin University oraz spotkania i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wybranych amerykańskich firm. Wyjazd jest dodatkowo płatny – więcej informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA.

Klub MBA Wrocław
Z inicjatywy słuchaczy i absolwentów programu MBA oraz programu Franklin University MBA zostało powołane Stowarzyszenie „Klub MBA Wrocław”. Misją stowarzyszenia jest rozwój zawodowy jego członków poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację oraz upowszechnianie dobrych praktyk. 

Networking
Uczestnicy programu MBA to reprezentanci różnych branż piastujący wysokie stanowiska menedżerskie i zarządcze. Wymiana doświadczeń i dotychczasowej wiedzy między słuchaczami podczas zjazdów wspiera nie tylko dynamikę i efektywność procesu nauczania, a przede wszystkim sprzyja nawiązywaniu relacji, także biznesowych. Niepowtarzalnymi zaletami kształcenia liderów biznesu na studiach MBA są bezcenne kontakty biznesowe między słuchaczami.

Wykłady VIP
W ramach studiów MBA dla słuchaczy oraz absolwentów uczelnia cyklicznie organizuje wykłady VIP. Do tej pory swoje wystąpienia mieli tak znamienici goście, jak: prof. Robert Gwiazdowski, prof. Dariusz Rosati, prof. Robert Cialdini czy prof. Philip Zimbardo.

Seminarium magisterskie
Słuchacze mają możliwość zdobycia tytułu magistra na kierunku Zarządzanie. Seminarium magisterskie rozpocznie się w drugim semestrze nauki i polegać będzie na pracy słuchacza z wybranym promotorem. Celem tej współpracy jest rozwój naukowy słuchacza, a jego efektem przygotowanie pracy magisterskiej. Ostatnim etapem jest przystąpienie słuchacza do egzaminu magisterskiego.

 

WSB Wrocław MBA